Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen
De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks vereist.

 1. Algemene Voorwaarden: deze onderliggende Algemene Voorwaarden.
 2. Deelnemer: een natuurlijk persoon welke deelneemt aan cursussen, coaching, Educatie, Incompany Opdrachten, onderwijs, opleidingen, Projecten, trainingen, workshops en/of andere Evenementen van een Werkmaatschappij, al dan niet zijnde de Opdrachtgever zelf.
 3. HOF: Hoffelijk N.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 54004357.
 4. HF: Hoffelijk Financieel N.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 54004500.
 5. HE: Hoffelijk Examens N.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 59344741.
 6. HI: Hoffelijk Interim N.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 54004667.
 7. HIFC: Hoffelijk Interim – Finance & Control N.V. , gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 65172620.
 8. HO: Hoffelijk Opleidingen N.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 62454250.
 9. HS: Hoffelijk Support N.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 65173031.
 10. Indiener: degene die een Klacht, vraag, brief of reclame indient.
 11. Gelieerde Rechtspersonen: de rechtspersonen welke aan Hoffelijk N.V. zijn gelieerd, te weten Hoffelijk Financieel N.V., Hoffelijk Examens N.V., Hoffelijk Interim N.V., Hoffelijk Interim – Finance & Control N.V., Hoffelijk Kwaliteit N.V., Hoffelijk Opleidingen N.V. en Hoffelijk Support N.V.
 12. Kandidaat: de natuurlijke persoon die zich bij een Werkmaatschappij wil inschrijven of die zich heeft aangemeld voor het afleggen van een examen of EVC-procedure.
 13. Klacht: elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van de Deelnemer en/of Kandidaat en/of de Opdrachtgever over de activiteiten en/of dienstverlening van een Werkmaatschappij.
 14. Opdracht: de/het overeengekomen cursus, coaching, educatie, Incompany Opdracht, onderwijs, opleiding, Project, training, workshop en/of ander evenement tussen een Werkmaatschappij en de Opdrachtgever.
 15. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf of (een) ander(en) heeft ingeschreven als Deelnemer, ongeacht of deze aanmelding is geaccepteerd door een Werkmaatschappij. Tevens wordt als Opdrachtgever beschouwd degene die de deelnemingskosten voor zijn/haar rekening neemt. Hieronder wordt mede verstaan de directie en/of het management van de desbetreffende Opdrachtgever.
 16. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 17. Website: de website www.hoffelijk.nl waar de producten en diensten ontwikkeld door de Werkmaatschappijen verkocht kunnen worden middels een e-commerce functie.
 18. Werkmaatschappijen: de rechtspersonen HF, HE, HIFC, HS.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Indien een Werkmaatschappij een aanbieding, evenement, Opdracht, offerte, overeenkomst, project of werkzaamheid overeenkomt met een Opdrachtgever, zijn de algemene voorwaarden die de desbetreffende Werkmaatschappij hanteert van toepassing. HOF komt nooit een aanbieding, evenement, Opdracht, offerte, overeenkomst, project of werkzaamheid overeen. Dit geldt eveneens voor de Gelieerde Rechtspersoon HO.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Wanneer HOF niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HOF in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanvullende bepalingen

 1. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden of de algemene voorwaarden van een Werkmaatschappij niet voorzien, wordt door de betrokken Werkmaatschappij een beslissing genomen.

Artikel 4. Inschrijving totstandkoming

 1. Inschrijven voor een Opdracht kan alleen bij een van de Werkmaatschappijen. Inschrijving bij HOF is niet mogelijk en zodoende kan HOF nooit aan een offerte c.q Opdracht worden gehouden, aangezien zij deze nooit overeenkomt.

Artikel 5. Website

 1. HOF stelt haar Website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de Website juist en volledig is.
 2. Ondanks dat de Website is opgesteld in opdracht van HOF, is haar inhoud afkomstig van de Werkmaatschappijen. De producten en diensten die op de Website worden aangeboden, worden dan ook niet door HOF aangeboden, maar door de Werkmaatschappijen. HOF is nooit contractant bij het aanbieden van producten en diensten en is derhalve nooit aansprakelijk.
 3. HOF is niet gebonden aan eventuele schrijf- en/of programmeerfouten in de correspondentie (waaronder tevens overeenkomsten), de Website en social media. Voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de Website, kan HOF niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. Voor fouten betreffende de Website en e-mailcorrespondentie geldt onverminderd de disclaimer welke geplaatst is op de Website.

Artikel 6. Diensten

 1. HOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het kader van diensten, opleidingen, trainingen en lidmaatschappen van één van de Werkmaatschappijen. Bij het aanbieden van deze diensten, opleidingen, trainingen en lidmaatschappen is HOF nimmer een partij. Bij een kwestie over aansprakelijkheid dient de desbetreffende Werkmaatschappij aangesproken te worden, conform diens algemene voorwaarden.

Artikel 7. Producten & Opdrachten

 1. HOF biedt zelf geen producten, examens, Opdrachten en studiemateriaal aan. HOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het kader van producten, examens, Opdrachten en studiemateriaal van één van de Werkmaatschappijen. Bij een kwestie over aansprakelijkheid dient de desbetreffende Werkmaatschappij aangesproken te worden, conform diens algemene voorwaarden.

Artikel 8. Betaling en annulering

 1. HOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent betaling dan wel annulering via de Website. Bij een aankoop via de Website zijn de betalings- en annuleringsvoorwaarden van de Werkmaatschappij die de Opdracht aanbiedt van toepassing.
 2. Facturen gericht aan HOF zullen nooit in behandeling worden genomen, maar moeten worden gericht aan de desbetreffende Werkmaatschappij.

Artikel 9. Privacy

 1. De Werkmaatschappijen dragen zorg voor vertrouwelijke behandeling van de Persoonsgegevens van Deelnemers, Kandidaten en/of Opdrachtgever, overeenkomstig de eisen zoals die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld. HOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de verwerking van Persoonsgegevens. HOF is nimmer partij bij een aangegane Opdracht.

Artikel 10. Klachten

 1. Het is uitgesloten een Klacht aan HOF te richten. Eventuele Klachten dienen te worden voorgelegd aan de desbetreffende Werkmaatschappij volgens de klachtenprocedure van de betrokken Werkmaatschappij.

Artikel 11. Beantwoording correspondentie

 1. Indien de Opdrachtgever of een Deelnemer een Klacht, vraag of brief opstuurt, zal dit altijd gericht moeten worden aan de Werkmaatschappij op wie de Klacht, vraag of brief betrekking heeft. Een Klacht, vraag of brief gericht aan HOF wordt niet beantwoord.

Artikel 12. Aansprakelijkheid algemeen

 1. HOF is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige tekortkoming van de Werkmaatschappijen en haar producten en Opdrachten, direct of indirect geleden, bij de uitvoering van de met de Deelnemer(s) en/of de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of enige andere verplichting jegens de Deelnemer(s) c.q. de Opdrachtgever. Dit geldt tevens voor tekortkomingen richting het personeel van de Opdrachtgever, dan wel door personen die in opdracht van de Opdrachtgever werkzaam zijn en/of voor tekortkomingen van personeel of trainers van de Werkmaatschappijen. Evenmin is HOF aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van verstrekte materialen van één van de Werkmaatschappijen. Deze opsomming is niet limitatief.
 2. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding door HOF van schade veroorzaakt door één van de Werkmaatschappijen of daarbij betrokken derden.
 3. HOF is evenmin aansprakelijk voor schade welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de geldende wet of regelgeving.
 4. HOF is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan ten gevolge van overmacht. Hieronder vallen, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, te weten: brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdig leveren door ingeschakelde derden, stakingen, niet beschikbaar zijn van docenten, storingen in communicatiesystemen en verhindering van de docenten of medewerkers. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 13. Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van HOF is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. Niettemin heeft HOF het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. HOF behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De in werking getreden Algemene Voorwaarden vervangen de voorgaande Algemene Voorwaarden van HOF.
 2. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.
 3. Bekendmaking zal plaatsvinden door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Artikel 1. Begripsbepalingen
De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks vereist.

 1. Algemene Voorwaarden: deze onderliggende Algemene Voorwaarden.
 2. Deelnemer: een natuurlijk persoon welke deelneemt aan cursussen, coaching, Educatie, Incompany Opdrachten, onderwijs, opleidingen, Projecten, trainingen, workshops en/of andere Evenementen van een Werkmaatschappij, al dan niet zijnde de Opdrachtgever zelf.
 3. HOF: Hoffelijk N.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 54004357.
 4. HF: Hoffelijk Financieel N.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 54004500.
 5. HE: Hoffelijk Examens N.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 59344741.
 6. HI: Hoffelijk Interim N.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 54004667.
 7. HIFC: Hoffelijk Interim – Finance & Control N.V. , gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 65172620.
 8. HO: Hoffelijk Opleidingen N.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 62454250.
 9. HS: Hoffelijk Support N.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 65173031.
 10. Indiener: degene die een Klacht, vraag, brief of reclame indient.
 11. Gelieerde Rechtspersonen: de rechtspersonen welke aan Hoffelijk Opleidingen N.V. zijn gelieerd, te weten Hoffelijk N.V., Hoffelijk Financieel N.V., Hoffelijk Examens N.V., Hoffelijk Interim N.V., Hoffelijk Interim – Finance & Control N.V en Hoffelijk Support N.V.
 12. Kandidaat: de natuurlijke persoon die zich bij een Werkmaatschappij wil inschrijven of die zich heeft aangemeld voor het afleggen van een examen of EVC-procedure.
 13. Klacht: elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van de Deelnemer en/of Kandidaat en/of de Opdrachtgever over de activiteiten en/of dienstverlening van een Werkmaatschappij.
 14. Opdracht: de/het overeengekomen cursus, coaching, educatie, Incompany Opdracht, onderwijs, opleiding, Project, training, workshop en/of ander evenement tussen een Werkmaatschappij en de Opdrachtgever.
 15. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf of (een) ander(en) heeft ingeschreven als Deelnemer, ongeacht of deze aanmelding is geaccepteerd door een Werkmaatschappij. Tevens wordt als Opdrachtgever beschouwd degene die de deelnemingskosten voor zijn/haar rekening neemt. Hieronder wordt mede verstaan de directie en/of het management van de desbetreffende Opdrachtgever.
 16. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 17. Website: de website www.hoffelijk.nl waar de producten en diensten ontwikkeld door de Werkmaatschappijen verkocht kunnen worden middels een e-commercefunctie.
 18. Werkmaatschappijen: de rechtspersonen HF, HE, HIFC en HS.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Indien een Werkmaatschappij een aanbieding, evenement, Opdracht, offerte, overeenkomst, project of werkzaamheid overeenkomt met een Opdrachtgever, zijn de algemene voorwaarden die de desbetreffende Werkmaatschappij hanteert van toepassing. HO komt nooit een aanbieding, evenement, Opdracht, offerte, overeenkomst, project of werkzaamheid overeen. Dit geldt eveneens voor de Gelieerde Rechtspersoon HOF.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Wanneer HO niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HO in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanvullende bepalingen

 1. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden of de algemene voorwaarden van een Werkmaatschappij niet voorzien, wordt door de betrokken Werkmaatschappij een beslissing genomen.

Artikel 4. Inschrijving totstandkoming

 1. Inschrijven voor een Opdracht kan alleen bij een van de Werkmaatschappijen. Inschrijving bij HO is niet mogelijk en zodoende kan HO nooit aan een offerte c.q Opdracht worden gehouden, aangezien zij deze nooit overeenkomt.

Artikel 5. Website

 1. De Website is in opdracht en met zorg van de Gelieerde Rechtspersoon HOF opgesteld. HOF streeft ernaar dat alle informatie op de Website juist en volledig is.
 2. Ondanks dat de Website is opgesteld in opdracht van HOF, is haar inhoud afkomstig van de Werkmaatschappijen. De producten en diensten die op de Website worden aangeboden, worden dan ook niet door HOF aangeboden, maar door de Werkmaatschappijen. HO is nooit contractant bij het aanbieden van producten en diensten en is derhalve nooit aansprakelijk.
 3. HO is niet gebonden aan eventuele schrijf- en/of programmeerfouten in de correspondentie (waaronder tevens overeenkomsten), de Website en social media. Voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de Website, kan HO niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. Voor fouten betreffende de Website en e-mailcorrespondentie geldt onverminderd de disclaimer welke geplaatst is op de Website.

Artikel 6. Diensten

 1. HO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het kader van diensten, opleidingen, trainingen en lidmaatschappen van één van de Werkmaatschappijen. Bij het aanbieden van deze diensten, opleidingen, trainingen en lidmaatschappen is HO nimmer een partij. Bij een kwestie over aansprakelijkheid dient de desbetreffende Werkmaatschappij aangesproken te worden, conform diens algemene voorwaarden.

Artikel 7. Producten & Opdrachten

 1. HO biedt zelf geen producten, examens, Opdrachten en studiemateriaal aan. HO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het kader van producten, examens, Opdrachten en studiemateriaal van één van de Werkmaatschappijen. Bij een kwestie over aansprakelijkheid dient de desbetreffende Werkmaatschappij aangesproken te worden, conform diens algemene voorwaarden.

Artikel 8. Betaling en annulering

 1. HO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent betaling dan wel annulering via de Website. Bij een aankoop via de Website zijn de betalings- en annuleringsvoorwaarden van de Werkmaatschappij die de Opdracht aanbiedt van toepassing.
 2. Facturen gericht aan HO zullen nooit in behandeling worden genomen, maar moeten worden gericht aan de desbetreffende Werkmaatschappij.

Artikel 9. Privacy

 1. De Werkmaatschappijen dragen zorg voor vertrouwelijke behandeling van de Persoonsgegevens van Deelnemers, Kandidaten en/of Opdrachtgever, overeenkomstig de eisen zoals die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld. HO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de verwerking van Persoonsgegevens. HO is nimmer partij bij een aangegane Opdracht.

Artikel 10. Klachten

 1. Het is uitgesloten een Klacht aan HO te richten. Eventuele Klachten dienen te worden voorgelegd aan de desbetreffende Werkmaatschappij volgens de klachtenprocedure van de betrokken Werkmaatschappij.

Artikel 11. Beantwoording correspondentie

 1. Indien de Opdrachtgever of een Deelnemer een Klacht, vraag of brief opstuurt, zal dit altijd gericht moeten worden aan de Werkmaatschappij op wie de Klacht, vraag of brief betrekking heeft. Een Klacht, vraag of brief gericht aan HO wordt niet beantwoord.

Artikel 12. Aansprakelijkheid algemeen

 1. HO is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige tekortkoming van de Werkmaatschappijen en haar producten en Opdrachten, direct of indirect geleden, bij de uitvoering van de met de Deelnemer(s) en/of de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of enige andere verplichting jegens de Deelnemer(s) c.q. de Opdrachtgever. Dit geldt tevens voor tekortkomingen richting het personeel van de Opdrachtgever, dan wel door personen die in opdracht van de Opdrachtgever werkzaam zijn en/of voor tekortkomingen van personeel of trainers van de Werkmaatschappijen. Evenmin is HO aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van verstrekte materialen van één van de Werkmaatschappijen. Deze opsomming is niet limitatief.
 2. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding door HO van schade veroorzaakt door één van de Werkmaatschappijen of daarbij betrokken derden.
 3. HO is evenmin aansprakelijk voor schade welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de geldende wet of regelgeving.
 4. HO is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan ten gevolge van overmacht. Hieronder vallen, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, te weten: brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdig leveren door ingeschakelde derden, stakingen, niet beschikbaar zijn van docenten, storingen in communicatiesystemen en verhindering van de docenten of medewerkers. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 13. Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van HO is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. Niettemin heeft HO het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. HO behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De in werking getreden Algemene Voorwaarden vervangen de voorgaande Algemene Voorwaarden van HO.
 2. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.
 3. Bekendmaking zal plaatsvinden door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Artikel 1. Begripsbepalingen
De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor deelname aan door (of in samenwerking met) HF georganiseerde cursussen, coaching, Educatie, Incompany Opdrachten, onderwijs, opleidingen, Projecten, trainingen, workshops, en/of andere Evenementen.
 2. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht als een Opdracht wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel een percentage van de Deelnemingskosten.
 3. Deelnemer: een natuurlijk persoon welke deelneemt aan cursussen, coaching, Educatie, Incompany Opdrachten, onderwijs, opleidingen, Projecten, trainingen, workshops, en/of andere Evenementen van HF, al dan niet zijnde de Opdrachtgever zelf.
 4. Deelnemingskosten: de door HF in rekening gebrachte bedragen ten behoeve van een Opdracht.
 5. Docenten: alle natuurlijke personen welke door HF worden ingezet om een Opdracht te verzorgen.
 6. Educatie: onderwijs in het kader van cursussen en opleidingen. Daarnaast kan er tevens gedoeld worden op onderwijs samenhangend met het concept Permanente Educatie 2.0 (PE2.0).
 7. E-learning: elke leervorm die gebruik maakt van een computernetwerk voor distributie.
 8. Evenement: al hetgeen wat niet onder de noemer Opdracht valt en wordt georganiseerd door of in samenwerking met HF. Waar in de Algemene Voorwaarden van Opdracht wordt gesproken, kan dienaangaande dan ook het begrip Evenement(en) worden gelezen.
 9. HF: Hoffelijk Financieel N.V. gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 54004500.
 10. Incompany Opdracht: een Opdracht welke op een door de Opdrachtgever aangewezen (bedrijfs-)locatie wordt uitgevoerd.
 11. Indiener: degene die een Klacht, reclame, vraag of brief indient bij HF.
 12. Inschrijvingsformulier: het formulier middels welke een potentiële Deelnemer en/of de Opdrachtgever zich aanmeldt als Deelnemer van een cursus, opleiding, coaching, workshop, training, Educatie, onderwijs of Evenement. Dit Inschrijvingsformulier is in druk en/ of digitaal te verkrijgen bij HF.
 13. Klacht: elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever over de activiteiten en/of dienstverlening van HF.
 14. Materialen: alle rapportages, beleidsstukken, artikelen, nieuws, lesmaterialen en overige bescheiden.
 15. Opdracht: de/het overeengekomen cursus, coaching, Educatie, Incompany Opdracht, onderwijs, opleiding, Project, training, workshop, en/of ander Evenement tussen HF en de Opdrachtgever.
 16. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf, of (een) ander(en) heeft ingeschreven als Deelnemer, al dan niet middels een Inschrijvingsformulier, ongeacht of deze aanmelding is geaccepteerd door HF. Tevens wordt als Opdrachtgever beschouwd degene die de Deelnemingskosten voor zijn/haar rekening neemt. Hieronder wordt mede verstaan de directie en/of het management van de desbetreffende Opdrachtgever.
 17. Partijen: HF en de Opdrachtgever tezamen.
 18. Permanente Educatie 2.0: het concept PE2.0 welke door HF is ontwikkeld om Deelnemers te laten voldoen aan de gestelde wettelijke eis tot vakbekwaamheid. Deze zijn vormgegeven in zelfstandige Algemene Voorwaarden en gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder nummer 54004500.
 19. Project: hetgeen ten grondslag ligt aan de Projectovereenkomst tussen HF en de Opdrachtgever. Dit kan bestaan uit één of meerdere overeengekomen (aaneengesloten) cursussen, Incompany Opdrachten, opleidingen, coachings, workshops, trainingen, dan wel Educatie of onderwijs.
 20. Projectovereenkomst: de overeenkomst tot uitvoering van een Project tussen de Opdrachtgever en HF.
 21. Specifieke Voorwaarden: het geheel van afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden. Een aanvulling in deze is onder meer het geheel van Algemene Voorwaarden Permanente Educatie 2.0.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder(e) aanbieding, Evenement, Incompany Opdracht, offerte, Opdracht, overeenkomst, Project en werkzaamheid tussen HF en een (potentiële) Opdrachtgever en/of directie en/of management, respectievelijk hun rechtsopvolgers en/of de door hen ingeschreven Deelnemers.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Opdrachten met HF, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Bij het sluiten van een overeenkomst tot afname van een Evenement, Opdracht of Project zijn voornoemde partijen gebonden aan deze Algemene Voorwaarden. Voorwaarden van de Opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door HF, met schriftelijke bevestiging, zijn aanvaard.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Wanneer HF niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HF in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 8. Specifieke Voorwaarden zijn eveneens van toepassing, echter slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen HF en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. Indien en voor zover deze afwijkingen en/of aanvullingen strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden, prevaleren deze Specifieke Voorwaarden, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 3. Beantwoording correspondentie

 1. Indien de Opdrachtgever of een Deelnemer een Klacht, vraag of brief opstuurt, zal dit, afhankelijk van de aard van de vraag, binnen een termijn van maximaal drie weken worden beantwoord door HF.
 2. Indien het beantwoorden van een Klacht, vraag of brief een langere tijd in beslag zal nemen dan drie weken, zal de Indiener binnen voornoemde termijn een ontvangstbevestiging krijgen met een indicatie wanneer men een uitvoerige(re) reactie kan verwachten.

Artikel 4. Inschrijving totstandkoming

 1. Inschrijven voor een Opdracht bij HF kan gedaan worden door middel van telefonisch contact, het Inschrijvingsformulier op de website of contact per email. Meer informatie over contactgegevens zijn te vinden op de website www.hoffelijk.nl.
 2. In afwijking van ‘Artikel 4 lid 1’ kan het overeenkomen van een Project uitsluitend schriftelijk geschieden. Teneinde te komen tot een overeenkomst kan er telefonisch of schriftelijk contact plaatsvinden.
 3. De overeenkomst komt vervolgens tot stand:
  • hetzij, op het moment dat er een opdrachtbevestiging door HF wordt toegestuurd en deze ondertekend retour wordt gezonden door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever;
  • hetzij, HF de inschrijving als bedoeld in ‘Artikel 4 lid 1’ uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd heeft aanvaard;
  • hetzij, een Opdracht zonder uitdrukkelijk opdrachtbevestiging door HF wordt uitgevoerd.
 4. HF kan niet aan haar offerte, c.q. Opdracht gehouden worden indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het gedane aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Herroeping van een aanbod onder een tijdstermijn gedaan, blijft mogelijk, ook wanneer het aanbod niet vrijblijvend is gedaan.
 5. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever garanderen HF de juistheid van de verstrekte gegevens en de bevoegdheid tot ondertekening van een Opdracht. Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever en/of de achterliggende rechtspersoon.
 6. Voorwaardelijke inschrijvingen zijn niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HF is verleend.
 7. HF neemt de door hen verkregen gegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Door inschrijving geven de Deelnemer en/of de Opdrachtgever toestemming voor het gebruik en het opslaan van de verstrekte gegevens.
 8. Indien de inschrijving niet ingepland kan worden vanwege ruimtegebrek, tijdgebrek, of gebrek aan docenten, worden de Deelnemer en/of de Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld door middel van telefonisch contact. Als de inschrijving wel ingepland kan worden, zal er een definitieve bevestiging per post of email gestuurd worden, gevolgd door een factuur.
 9. HF is niet gebonden aan eventuele schrijf- en/of programmeerfouten in de correspondentie (waaronder tevens overeenkomsten), de website en social media. Voor fouten betreffende de website en email correspondentie geldt onverminderd de disclaimer welke geplaatst is op de website www.hoffelijk.nl.
 10. Indien de inschrijving door een Deelnemer wordt verricht en daarbij een ander dan de Opdrachtgever is vermeld, wordt er namens HF aangenomen dat de Deelnemer die voor de inschrijving verantwoordelijk is, ook bevoegd is om de Opdrachtgever te vertegenwoordigen. Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever.
 11. Indien de inschrijving of het sluiten van een Opdracht door een Opdrachtgever wordt gedaan, wordt er namens HF aangenomen dat de Opdrachtgever bevoegd is om de achterliggende rechtspersoon te vertegenwoordigen. Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever en/of de achterliggende rechtspersoon.

Artikel 5. Informatie

 1. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn gehouden HF op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke HF naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft, dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door HF verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is HF bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten.
 2. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn voorts gehouden HF uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan de Deelnemer en/of de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn.
 3. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever staan in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan HF verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. HF sluit aansprakelijkheid, van welke aard ook, uit doordat HF is uitgegaan van de verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HF kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat de Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn in ‘Artikel 5 lid 1 en 2’ genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn verstrekte informatie niet voldoet aan het in ‘Artikel 5 lid 3’ bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is HF bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.
 5. De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door HF niet langer bewaard dan noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de Opdracht, doch in geen geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6. Inzet derden

 1. HF voert de werkzaamheden in het kader van de Opdracht en met inachtneming van hetgeen daarover tussen partijen is overeengekomen, uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en met inachtneming van de informatie zoals genoemd in ‘Artikel 5’. HF bepaalt door welke persoon of personen en met welke middelen uit haar organisatie de Opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in Artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft HF het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. HF zal dit in overleg met Opdrachtgever doen.
 3. HF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze derden zelf een overeenkomst met de Opdrachtgever zijn aangegaan.
 4. Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan HF de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7. Betaling

 1. De betalingstermijn voor het voldoen van de Deelnemingskosten is 30 dagen (zegge: dertig dagen) na de factuurdatum. De gestelde termijn is fataal en om die reden is er sprake van een direct verzuim bij het niet nakomen binnen de gestelde termijn. Dienaangaande is er dan ook geen verdere sommatie of ingebrekestelling vanuit HF noodzakelijk.
 2. In afwijking van het eerste lid kan er sprake zijn van betaling middels een automatische incasso. Dit geschiedt enkel en alleen na afgifte van een machtigingsformulier. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever dragen er zorg voor dat de rekening waarvan geïncasseerd wordt voldoende krediet bevat op het moment dat het vastgestelde bedrag wordt afgeschreven.
 3. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever van mening zijn dat een factuur of automatische incasso niet (volledig) verschuldigd is, dient dit binnen 30 dagen (zegge: dertig dagen) na factuurdatum, dan wel afschrijvingsdatum, schriftelijk en onderbouwd medegedeeld te worden aan HF, bij gebreke waarvan een eventueel recht op vermindering van het (factuur) bedrag vervalt.
 4. Indien de betaling niet is voldaan binnen de opgegeven termijn, is HF gerechtigd de Deelnemer(s) en/of de Opdrachtgever te weigeren tot deelname aan de desbetreffende Opdracht en/of activiteiten ten behoeve van de Opdracht te staken.
 5. Indien de betaling niet is voldaan binnen de opgegeven betalingstermijn, is HF gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. Hiervan zijn de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% (zegge: vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van € 50,- (zegge: vijftig euro). HF wordt bovendien vrijgesteld van eventuele verplichtingen.
 6. HF is gerechtigd om aanspraak te maken op contractuele rente over de periode dat de Deelnemer en/of de Opdrachtgever in verzuim zijn. Het verzuim treedt in vanaf het einde van de opgegeven betalingstermijn van 30 dagen (zegge: dertig dagen). De contractuele rente is vervolgens verschuldigd vanaf deze fatale termijn, tot de datum waarop uiteindelijk betaald wordt. De contractuele rente bedraagt te allen tijde 12% (zegge: twaalf procent).
 7. Eventuele restituties worden binnen een termijn van vier weken voldaan.

Artikel 8. Deelnemingskosten

 1. Alle tarieven die worden aangegeven door HF zijn in euro (€) en, waar het (ondersteunende) diensten van vrijgesteld onderwijs betreft, vrij van BTW, tenzij anders aangegeven. Tarieven die niet onder deze categorie vallen zijn exclusief BTW. Alle tarieven zijn onder voorbehoud.
 2. Eventuele wijzigingen van de tarieven, nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden, hebben geen effect op de nog te betalen Deelnemingskosten.
 3. In afwijking van ‘Artikel 8 lid 2’ zal er, in geval er wel sprake is van een wijziging van het tarief, eenmaal per kalenderjaar een verandering kunnen worden doorgevoerd.
 4. Indien er een situatie ontstaat zoals gegeven bij ‘Artikel 4.10’ en de Opdrachtgever en/of de rechtspersoon zich erop beroepen dat de Deelnemer geen bevoegdheid had om zichzelf voor een Opdracht aan te melden, zal HF de Deelnemingskosten bij de desbetreffende Deelnemer in rekening brengen. Van het voorgaande kan HF afwijken als zij erop mocht vertrouwen dat de toezegging door een bevoegde persoon is gedaan. In voormelde situatie kan HF de Deelnemingskosten alsnog op de Opdrachtgever en/of de rechtspersoon verhalen.
 5. Indien er een situatie ontstaat zoals gegeven bij ‘Artikel 4.11’ en de rechtspersoon zich erop beroept dat de Opdrachtgever geen bevoegdheid had om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, zal HF de Deelnemingskosten bij de desbetreffende Opdrachtgever in rekening brengen. Van het voorgaande kan HF afwijken als zij erop mocht vertrouwen dat de toezegging door een bevoegde persoon is gedaan. In voormelde situatie kan HF de Deelnemingskosten alsnog op de rechtspersoon verhalen.

Artikel 9. Privacy

 1. De Werkmaatschappijen dragen zorg voor vertrouwelijke behandeling van de Persoonsgegevens van Deelnemers, Kandidaten en/of Opdrachtgever, overeenkomstig de eisen volgend uit De Europese Verordening 2016/679 (AVG). HOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de verwerking van Persoonsgegevens. HOF is nimmer partij bij een aangegane Opdracht.

Artikel 10. E-learning & Lesmateriaal

 1. Indien er gebruik gemaakt wordt van E-learning modules, krijgen Deelnemers die niet over E-learning faciliteiten beschikken een alternatief aangeboden, in de vorm van schriftelijke modules, om te verzekeren dat iedere Deelnemer kan participeren in de module.
 2. Indien er lesmateriaal benodigd is voor de Opdracht, wordt dit bij de aanvang van de opleiding verstrekt aan de Deelnemers, tenzij anders vermeld door HF.
 3. Indien er sprake is van een Incompany Opdracht is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de verspreiding van de cursusmaterialen aan de Deelnemers van de Incompany Opdracht.
 4. Indien er een wijziging van Deelnemers plaatsvindt, wordt er geen extra cursusmateriaal verstrekt, maar is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de ter beschikkingstelling van het eerder aangeleverde cursusmateriaal aan de desbetreffende Deelnemer.
 5. HF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele vertraging in de aflevering van lesmateriaal, indien deze door een externe vervoerder wordt bezorgd.

Artikel 11. Incompany Opdrachten

 1. Indien er sprake is van een Incompany Opdracht komen HF en de Opdrachtgever de data van de desbetreffende Opdracht tezamen overeen.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Incompany Opdracht naar behoren door HF en haar docenten uitgevoerd kan worden. Hierbij dient gedacht te worden aan een volledig ingerichte cursusruimte met voldoende meubilair en dergelijke. Eventuele wensen zullen in de definitieve overeenkomst besproken worden.
 3. De kosten inzake de locatie, catering et cetera zullen, voor zowel de Deelnemers als de docent, voor rekening van de Opdrachtgever van de Incompany Opdracht komen.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten van de opleidingen, cursussen, workshops of Evenementen zijn, tezamen met verstrekte Materialen, te allen tijde eigendom van HF. Het verstrekken van de Materialen aan derden is ten strengste verboden. Het gebruiken van de Materialen voor andere doeleinden dan eigen gebruik is niet toegestaan. Het publiceren, verveelvoudigen of exploiteren van de Materialen, zonder voorafgaande toestemming van HF, is evenmin toegestaan.
 2. Bij schending van deze bepaling zal/zullen de overtreder(s) met onmiddellijke ingang geweigerd worden tot deelname aan de Opdracht.
 3. Bij schending van deze bepaling zal/zullen de overtreders(s) schadeplichtig zijn jegens HF. Eventuele schade zal verhaald (kunnen) worden.

Artikel 13. Wijzigingen door HF

 1. HF heeft te allen tijde het recht om de Opdracht zonder enige vorm van beredenering te annuleren, dan wel in goed overleg te wijzigen. Hier worden de Deelnemer(s) en de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.
 2. HF is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan als gevolg van wijzigingen van lessen, workshops, opleidingen, cursussen, docenten, tijden en plaatsen. Deze opsomming is niet limitatief.
 3. Indien de Opdracht wordt geannuleerd door HF, worden de Deelnemingskosten aan de Deelnemer of de Opdrachtgever gerestitueerd.
 4. Indien de Opdracht wordt gewijzigd door HF, wordt bij het niet vinden van een compromis het resterende bedrag, welke eventueel is aanbetaald, aan de Opdrachtgever gerestitueerd.

Artikel 14. Wijzigingen door de Opdrachtgever

 1. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever besluiten om de Opdracht te annuleren en dit binnen 14 kalenderdagen na inschrijven of het overeenkomen van de Opdracht gebeurt, wordt de Opdracht kosteloos geannuleerd. Eventueel verstrekt lesmateriaal dient vervolgens retour gezonden te worden, tenzij anders vermeld door HF. De kosten voor het retourneren van het lesmateriaal zijn voor de Opdrachtgever. Tevens is het mogelijk dat door HF gemaakte administratieve kosten in rekening worden gebracht.
 2. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever de Opdracht willen annuleren, worden er, afhankelijk van de startdatum en annuleringsdatum van de Opdracht Annuleringskosten in rekening gebracht:
  • Als de annuleringsdatum zich acht weken vóór de startdatum van de Opdracht bevindt, worden er geen Annuleringskosten in rekening gebracht.
  • Als de annuleringsdatum zich echter minder dan acht weken vóór de startdatum van de Opdracht bevindt, wordt er 40% (zegge: veertig procent) van de Deelnemingskosten, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht.
  • Indien de annuleringsdatum zich binnen twee weken voor de startdatum van de Opdracht bevindt, worden de gehele Deelnemingskosten, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht.
 3. De Annuleringskosten kunnen niet worden teruggevorderd.
 4. De Annuleringskosten in ‘Artikel 13.2’ zijn niet van toepassing als de annuleringsdatum zich in de bedenktermijn van 14 kalenderdagen bevindt als bedoeld in ‘Artikel 13.1’.
 5. Als een Project tijdens de uitvoering wordt beëindigd door de Opdrachtgever, dan wel de achterliggende rechtspersoon, zonder wettelijk reden of verwijtbaarheid van HF, zullen de volledige kosten alsnog in rekening worden gebracht.
 6. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever een wijziging betreffende de startdatum van de Opdracht willen doorvoeren en de datum van de wijziging zich binnen acht weken van de startdatum bevindt, heeft HF het recht om een bedrag van € 850,- (zegge: achthonderdvijftig euro) in rekening te brengen. Dit betreft administratieve kosten.
 7. De mogelijkheid tot wijziging van de startdatum van de Opdracht bestaat tot 5 werkdagen voor aanvang van de Opdracht.
 8. In afwijking van ‘Artikel 13 lid 7’ bestaat de mogelijkheid tot wijziging van de startdatum van een Incompany Opdracht of van een Project tot 2 weken voor aanvang van een Incompany Opdracht of van een Project. In afwijking op ‘Artikel 13 lid 6’ zullen de kosten betreffende de wijziging van de startdatum van een Incompany Opdracht of van een Project 35% (zegge: vijfendertig procent) van de (geschatte) Deelnemingskosten bedragen.
 9. Het inhalen van gemiste opleidings-, cursus-, workshop-, evenementdagen is niet mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen tussen Partijen.
 10. Het wijzigen van Deelnemer(s) binnen de Opdracht kan tot 5 werkdagen voor de start van de Opdracht. In zulk een geval heeft HF het recht om een bedrag van € 50,- (zegge: vijftig euro) per wijziging in rekening te brengen. Dit betreft administratieve kosten.
 11. Annuleringen en wijzigingen dienen per email naar info@hoffelijk. nl gestuurd te worden. De annulering- of wijzigingsdatum is de datum waarop HF de email heeft ontvangen.

Artikel 15. Opschorten/ beëindigen door Partijen

 1. Tevens zijn Partijen gerechtigd de Opdracht zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijk ingang tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen in het geval de andere partij:
  • aan HF valse en/of verkeerde gegevens heeft doorgegeven;
  • één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden niet nakomt;
  • de Opdracht onder valse voorwendselen is aangegaan;
  • heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;
  • wordt geliquideerd;
  • faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
  • surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel surseance van betaling is verleend.
 2. Bij voortijdige beëindiging door de Opdrachtgever zal HF desgevraagd en in overleg zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden. Indien dit extra kosten met zich meebrengt zal dit aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
 3. Tevens behoudt HF steeds het recht om schadevergoeding te (kunnen) vorderen.

Artikel 16. Examens

 1. Indien aan het einde van de Opdracht één of meerdere examens afgelegd moeten worden, zullen de Deelnemer en/of de Opdrachtgever hiervan, nog voordat de inschrijving is afgerond, op de hoogte worden gebracht door HF. Dit geldt ook voor andere eisen aan eventuele kwalificaties of bevoegdheden na het behalen van een examen.
 2. Indien de Opdrachtgever meerdere Deelnemers heeft ingeschreven, zal de Opdrachtgever de Deelnemers op de hoogte moeten brengen van eventuele examens die afgelegd moeten worden, evenals de verdere eisen aan de kwalificaties en bevoegdheden die het examen met zich meebrengt.
 3. Indien er binnen de Opdracht een examen afgelegd moet worden, zal het examen duidelijke instructies en uitleg bevatten over de procedure. Ieder examen bevat dan ook een voorblad waar de instructies en uitleg over de procedure gevonden kunnen worden.
 4. De Opdrachtgever en/of de Deelnemers krijgen de examenresultaten medegedeeld.
 5. Nadat een examenresultaat is medegedeeld, worden de Deelnemers die niet geslaagd zijn, geïnformeerd over de verdere mogelijkheden die voor hen openstaan.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. HF is, behoudens opzet en grove schuld, nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige tekortkoming, direct of indirect geleden, bij de uitvoering van de met de Deelnemer(s) en/ of de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of enige andere verplichting jegens de Deelnemer(s) c.q. de Opdrachtgever. Dit geldt tevens voor tekortkomingen richting het personeel van de Opdrachtgever, dan wel door personen die in opdracht van de Opdrachtgever werkzaam zijn. Evenmin is HF aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van enige onjuistheid en/ of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van verstrekte Materialen. Deze opsomming is niet limitatief.
 2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor, en dient zich adequaat te verzekeren tegen, alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, van zijn personeel, van personen die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen worden veroorzaakt. De Opdrachtgever vrijwaart HF voor alle aanspraken die zich in verband met het voorgaande zouden kunnen voordoen.
 3. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van de Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
 4. HF is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van HF.
 5. HF is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de geldende wet of regelgeving.
 6. HF is steeds bevoegd de schade van de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart HF voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met, of voortvloeit uit de door HF uitgevoerde Opdracht en/of verstrekte Materialen.
 8. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door HF bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreek beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
 9. In geval HF om welke reden dan ook toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 50% (zegge: vijftig procent) van de Deelnemingskosten.
 10. Mocht ‘Artikel 16 lid 9’ van deze Algemene Voorwaarden onredelijk of onbillijk zijn jegens de Opdrachtgever, dan zal de aansprakelijkheid zich te allen tijde beperken tot maximaal 100% (zegge: honderd procent) van de Deelnemingskosten.

Artikel 18. Privacy Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van de Deelnemer(s) en/of de Opdrachtgever worden door HF vertrouwelijk behandeld. HF draagt er zorg voor dat de personen die voor haar werkzaam zijn en personen werkzaam in andere aan haar gelieerde bedrijfstakken, die vanwege de uitvoering van de overeenkomst kennis moeten nemen van persoonsgegeven, vertrouwelijk met de verstrekte gegevens omgaan.
 2. De Deelnemer(s) en/of de Opdrachtgever geven, zonder nadrukkelijk tegenbericht, HF toestemming de persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die gerelateerd zijn aan de dienst(en) die HF verleent, dan wel een aan haar gelieerd bedrijf.
 3. HF houdt zich hierbij aan de eisen zoals die volgen uit De Europese Verordening 2016/679 (AVG). Hierbij zal HF alle passende, technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen.
 4. HF is, behoudens opzet en grove schuld en wettelijk niet uitsluitbare aansprakelijkheidsgronden, nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige tekortkoming, direct of indirect geleden, bij de uitvoering van hetgeen in ‘Artikel 17 lid 3’ is gesteld.

Artikel 19. Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die partijen van elkaar of op een andere wijze verkrijgen, is verplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HF is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te delen en HF zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HF niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20. Klachtenregeling & reclames

 1. Klachten of reclame met betrekking tot door HF geleverde diensten, dienen op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 30 dagen (zegge: dertig dagen) nadat het de Indiener bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen worden, te worden ingediend bij HF. Het indienen van een Klacht of het reclameren schort nimmer de betalingsverplichtingen op.
 2. Klachten dienen te worden gericht aan de directie van HF. Het indienen van een Klacht kan gedaan worden door een brief te sturen naar Postbus 50512, 3007 JA Rotterdam of een email te sturen naar info@hoffelijk.nl. Voor meer informatie kunt u de klachtenprocedure van HF raadplegen op de website www. hoffelijk.nl.
 3. Alle Klachten zullen door HF volledig vertrouwelijk worden behandeld en worden geregistreerd. Klachten worden voor een onbeperkte termijn bewaard.
 4. Alle Klachten worden binnen 3 weken behandeld en beantwoord door HF.
 5. Na het versturen van een Klacht, ontvangt de Indiener een bevestiging. Indien de behandeling van een Klacht langer duurt dan de vastgestelde termijn van 3 weken, zal de Indiener van de Klacht hiervan, binnen deze termijn, op de hoogte worden gebracht. Hierbij zal tevens de reden van uitstel worden toegelicht.
 6. Indien de Indiener het niet eens is met de afwikkeling van de Klacht of indien HF en de Indiener ergens geen overeenstemming over kunnen bereiken, staat het de Indiener vrij om een gerechtelijke procedure aanhangig te maken.
 7. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de Indiener gehouden, indien hij/zij van oordeel is of blijft dat HF de Opdracht niet naar behoren of met de vereiste zorg heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in ‘Artikel 19 lid 1’ is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan HF kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 21. Geschillen

 1. Op de Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen HF enerzijds en de Deelnemer, de Opdrachtgever, betreffende directie en/of management anderzijds mogen ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van HF is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. Niettemin heeft HF het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen komen overeen, alvorens een beroep te doen op de rechter, zich tot het uiterste in te spannen om het geschil te beslechten.
 4. Het oordeel van de rechter in eerste aanleg en de uitkomst van deze gerechtelijke procedure is voor HF bindend.

Artikel 22. Overige

 1. HF is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan ten gevolge van overmacht. Hieronder vallen, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien te weten; brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdig leveren door ingeschakelde derden, stakingen, niet beschikbaar zijn van docenten, storingen in communicatiesystemen en verhindering van de docenten of medewerkers. Deze opsomming is niet limitatief.
 2. HF behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De inwerking getreden Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden.
 3. In het geval HF tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij de Deelnemer en/of de Opdrachtgever daarvan in kennis, onder gelijktijdige toezending van de aangepaste Algemene Voorwaarden. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen, tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de Algemene Voorwaarden geen bezwaar maken, beheersen deze vanaf de door HF medegedeelde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Artikel 1. Begripsbepalingen
De in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks vereist.

 1. Academy: een Incompany en/of maatwerk leermanagementomgeving voor grotere organisaties.
 2. Applicatie PE2.0: de digitale, beveiligde, persoonlijke leeromgeving  waarin PE2.0 is vormgegeven. Deze is toegankelijk middels verschillende portals, welke beschikbaar zijn gesteld door HF.
 3. Faciliterende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf, of (een) ander(en), heeft ingeschreven ter afname van een Lidmaatschapsvorm in het kader van PE2.0. Daarnaast kan de Faciliterende het ook mogelijk maken dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon zichzelf in het kader van PE2.0 kan inschrijven middels een mantelovereenkomst.
 4. Factuur: de betalingsmogelijkheid bij een Incompany overeenkomst.
 5. Gewenste vorm: berichtgeving binnen PE2.0 die niet verplicht onderhouden dient te worden voor hetgeen binnen de functie van het Lid wordt vereist inzake aantoonbare permanente actuele vakbekwaamheid. Mocht het Lid de gewenste berichten toch tot zich willen nemen, dan kunnen deze opdrachten per bericht geactiveerd worden, waarna zij geregistreerd zullen worden in het e-Portfolio.
 6. HF: Hoffelijk  Financieel N.V. gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 54004500.
 7. Hoffelijk Club: de club van HF waar het Lid en/of de Faciliterende toebehoort wanneer er een Lidmaatschapsovereenkomst is aangegaan.
 8. Indiener: degene die een Klacht, vraag of brief indient bij HF.
 9. Ingangsdatum: de dag na datum dagtekening van de Lidmaatschapsovereenkomst, of de dag na digitale verstrekking van de inlogcodes ten behoeve van PE2.0.
 10. Klacht: elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van het Lid en/of de Faciliterende over de activiteiten en/of dienstverlening in het kader van de Hoffelijk Club.
 11. Legitimatiebewijs: hieronder wordt verstaan een paspoort, een Nederlands rijbewijs, een Europees identiteitsbewijs  of een Nederlands vreemdelingendocument.
 12. Lid: degene op wiens naam het e-Portfolio is gesteld.
 13. Lidmaatschapsbijdrage: de door HF in rekening gebrachte bedragen ten behoeve van een Lidmaatschapsvorm van de Hoffelijk Club.
 14. Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst gesloten tussen het Lid en HF.
 15. Lidmaatschapsvorm: de inhoud van het lidmaatschap waaruit het Lid en/of de Faciliterende een keuze kan maken.
 16. e-Masterclasses: digitaal onderwijs en/of digitale trainingen, welke worden aangeboden binnen de Lidmaatschapsvormen van de Hoffelijk Club.
 17. e-Masterclassbudget: het jaarlijks beschikbare aantal e-Masterclasses binnen de Applicatie PE2.0 toekomend aan het Lid. De hoeveelheid is afhankelijk van de gekozen Lidmaatschapsvorm.
 18. Materialen: alle rapportages, beleidsstukken, kennisquizzen, artikelen, nieuwsberichten, (verdiepende) specials, lesmaterialen, e-Masterclasses en overige bescheiden (waaronder beantwoording van vragen door experts van HF en uitgewerkte  casuïstiek), welke in het kader van een Lidmaatschapsvorm van de Hoffelijk Club aan het Lid en/of de Faciliterende worden verstrekt.
 19. Noodzakelijke vorm: de noodzakelijke berichtgeving binnen de leeromgeving  PE2.0 die verplicht onderhouden dient te worden, zodat wordt voldaan aan hetgeen binnen de functie van het Lid wordt vereist inzake aantoonbare permanente actuele vakbekwaamheid. Eén en ander zal geregistreerd worden in het e-Portfolio.
 20. e-Portfolio: het persoonlijke opleidingsdossier van het Lid en/of de Faciliterende dat gedurende de looptijd van zijn lidmaatschap is/wordt opgebouwd. Het e-Portfolio bevindt zich in de Applicatie PE2.0 en in de Wft-portfolio Wizard.
 21. PE2.0: Permanente Educatie 2.0.
 22. Vakredactie: professionals en deskundigen die zorgdragen voor de beantwoording van inhoudelijke vragen, evenals het schrijven, selecteren en samenvatten van vakinhoudelijke artikelen en het ontwikkelen van andere Materialen.
 23. Wft-portfolio Wizard: de digitale beveiligde persoonlijke omgeving waarin Wft-diploma’s en daaraan gelijkgestelde diploma’s en PE-certificaten geïnventariseerd worden ten behoeve van de omwisselactie en gesloten PE-registratie. Deze is toegankelijk middels verschillende portals welke beschikbaar zijn gesteld door HF en maakt onderdeel uit van het e-Portfolio.

Artikel 2. Algemeen

 1. Met het afnemen van een Lidmaatschapsvorm binnen de Hoffelijk Club gaan het Lid en/of de Faciliterende en/of de werkgever van het Lid akkoord met onderhavige Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden bevatten alle rechten en plichten welke van toepassing zijn op elke Lidmaatschapsvorm in het kader van de Hoffelijk Club.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden zijn ook te allen tijde de Algemene Voorwaarden van Hoffelijk Financieel N.V. van toepassing (www.hoffelijk.nl).
 3. Voor zover er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de onderhavige Algemene Voorwaarden ten behoeve van de Hoffelijk Club en de Algemene Voorwaarden van HF, prevaleren de Algemene Voorwaarden ten behoeve van de Hoffelijk Club.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. HF, het Lid en/of de Faciliterende zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zullen zij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht nemen.
 5. Afwijkingen of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen HF, het Lid en/of de Faciliterende zijn overeengekomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg van die bepalingen plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich een situatie voordoet die niet in de onderhavige Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Hoffelijk Club

 1. Met de diensten  aangeboden binnen de Hoffelijk Club helpt HF het Lid en/of de Faciliterende te voldoen aan de wettelijke eis tot vakbekwaamheid die geldt sinds 1 januari 2014. Daarnaast wordt het Lid en/of de Faciliterende, eventueel tegen betaling van vergoedingen voor (deze) aanvullende  dienst(en), tevens geholpen met de voorbereiding op wettelijk verplichte PE-examens in het kader van continuering van voornoemde vakbekwaamheid met betrekking tot zijn/haar functie. Hierbij wordt het Lid niet alleen geïnformeerd over actualiteiten, maar voorziet de Hoffelijk Club tevens in een digitale omgeving, waarin wordt  stilgestaan bij wat de invloed hiervan is op de adviespraktijk en kunnen Leden hierover met elkaar discussiëren.
 2. Door het afsluiten van een Lidmaatschapsvorm kan worden deelgenomen aan de Hoffelijk Club, waarbij door het Lid en/of de Faciliterende een keuze kan worden gemaakt welke Lidmaatschapsvorm in het kader van zijn/haar persoonlijke behoefte en ontwikkeling hier het beste bij aansluit.
 3. De verstrekte Materialen zijn door HF met de grootst mogelijke zorg samengesteld. HF streeft er naar om haar dienst(en) aan te doen sluiten bij de wettelijk gestelde open normen van de ‘Beleidsregel permanente educatie’.
 4. HF is, behoudens opzet en grove schuld, nimmer aansprakelijk voor schade welke wordt geleden door het Lid en/of de Faciliterende, doordat een derde (bijvoorbeeld een toezichthouder) oordeelt dat, ondanks deelname aan een Lidmaatschapsvorm van de Hoffelijk Club, toch niet is voldaan aan enige eis, bijvoorbeeld (en in het bijzonder) de wettelijk gestelde vakbekwaamheidseisen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
HF is, behoudens opzet en grove schuld, nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, direct of indirect geleden, van enige tekortkoming bij de uitvoering van de met het Lid en/of de Faciliterende gesloten overeenkomst of enige andere verplichting jegens voornoemde partijen.

 1. Evenmin is HF aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van enige onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van het Materiaal, de verstrekte nieuwsberichten en/of verstrekte informatie binnen de Hoffelijk Club door de Vakredactie en/of medewerkers  van HF en de aan haar gelieerde bedrijven.
 2. In geval HF, om welke reden dan ook, toch aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% (zegge: vijftig procent) van de Lidmaatschapsbijdrage.
 3. Mocht ‘Artikel 4 lid 2’ van deze Algemene Voorwaarden onredelijk of onbillijk zijn jegens het Lid en/of de Faciliterende, dan zal de aansprakelijkheid zich te allen tijde beperken tot maximaal 100% (zegge: honderd procent) van de Lidmaatschapsbijdrage.
 4. Wanneer er in voorgaande leden wordt gesproken over ‘Lidmaatschapsbijdrage’ wordt daarmee bedoeld: de Lidmaatschapsbijdrage voor het individuele Lid dat de schade heeft geleden. Het betreft hier dus niet het totale beloop van de betreffende overeenkomst, maar slechts voor het individuele Lid. Wanneer dit niet te herleiden is, betreft het een pro rata-bedrag (totale Lidmaatschapsbijdrage/aantal Leden).

Artikel 5. Lidmaatschapsvorm

 1. De inhoud van de individuele Lidmaatschapsvormen wordt weergegeven op de website www.pe.nl. Elke Lidmaatschapsvorm bevat zijn eigen clubvoordelen.
 2. Naast de weergegeven Lidmaatschapsvormen op www.pe.nl is het ook mogelijk om een nader overeen te komen maatwerk Lidmaatschapsvorm af te sluiten: de Academy.
 3. Clubvoordelen voor een Lid zijn onder meer: toegang tot de persoonlijke leeromgeving  in PE2.0, actuele nieuwsberichten, kennisquizzen, e-Masterclasses en het nieuwsarchief. Afhankelijk van de gekozen Lidmaatschapsvorm omvat het tevens specials, uitgewerkte  casuïstiek, verdiepende video’s, toegang tot het ledenforum en een mogelijkheid om over casussen te sparren met experts. Daarnaast heeft men toegang tot de Applicatie PE2.0 (Android en iOS).
 4. Gedurende de looptijd van de Lidmaatschapsvormen bestaat er voor het Lid en/of de Faciliterende de mogelijkheid om de aangegane Lidmaatschapsvorm over te sluiten naar een uitgebreidere Lidmaatschapsvorm of van een aangegane Lidmaatschapsvorm een (uitgebreidere) maatwerk Lidmaatschapsvorm te maken.
 5. Met het wijzigen van de Lidmaatschapsvorm blijven de Ingangsdatum (en daarmee de einddatum) van het lopende lidmaatschap gehandhaafd. De eerder betaalde Lidmaatschapsbijdrage zal verrekend worden, waardoor alleen het verschil tussen de hogere Lidmaatschapsbijdrage en de eerder betaalde Lidmaatschapsbijdrage betaald dient te worden.

Artikel 6. Aanmelden Lidmaatschapsvorm

 1. Het aanmelden voor een Lidmaatschapsvorm in het kader van PE2.0 binnen de Hoffelijk Club kan gedaan worden door middel van telefonisch contact, het inschrijfformulier op de website www.pe.nl of per email. Meer informatie over contactgegevens is te vinden op de website www.pe.nl.
 2. Na de Ingangsdatum is er een bedenktijd van 14 (zegge: veertien) kalenderdagen.
 3. Het Lid en/of de Faciliterende garanderen HF de juistheid van de verstrekte gegevens en de bevoegdheid tot ondertekening en/of betaling. Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegde ondertekening en/of betaling zijn voor rekening en risico van het Lid en/of de Faciliterende.
 4. In aansluiting op hetgeen in ‘Artikel 6 lid 3’ is bepaald, wordt er door HF ingeval door een onbevoegd Lid en/of Faciliterende een Lidmaatschapsvorm is afgesloten, toch aangenomen dat er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen.
 5. Voorwaardelijke inschrijvingen zijn niet mogelijk, tenzij hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is verleend door HF.
 6. HF neemt de door hen verkregen gegevens van het Lid en/of de Faciliterende op in een daartoe aangehouden administratie. Door inschrijving geven het Lid en/of de Faciliterende toestemming voor het gebruik, verwerking en opslaan van de door hen verstrekte gegevens.
 7. HF is niet gebonden aan eventuele schrijf- en/of programmeerfouten in de correspondentie, website en social media. Voor fouten betreffende de website en e-mailcorrespondentie geldt daarnaast onverminderd de disclaimer welke geplaatst is op de website www.pe.nl.

Artikel 7. Aangaan, Verlenging, Opzegging, Wijziging en Overdracht van een Lidmaatschapsvorm

 1. De Lidmaatschapsvorm wordt (steeds) afgesloten voor de duur van 12 (zegge: twaalf ) maanden.
 2. De Lidmaatschapsovereenkomst zal worden gesloten met degene op wiens naam het e-Portfolio wordt gesteld.
 3. Het Lid en de Faciliterende zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de betaling van de Lidmaatschapsbijdrage aan HF zoals bedoeld in ‘Artikel 8’.
 4. De tussen HF en het Lid/Faciliterende gesloten overeenkomst wordt (steeds) stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 (zegge: twaalf ) maanden, tenzij deze overeenkomst (minimaal) één maand van tevoren schriftelijk wordt opgezegd door het Lid en/of de Faciliterende. Bij een eventuele verlenging zal er geen nieuwe Lidmaatschapsovereenkomst/Algemene Voorwaarden toegestuurd worden.
 5. Het Lid en/of de Faciliterende hebben per Ingangsdatum, na betaling van de Lidmaatschapsbijdrage, recht op toegang tot alle onderdelen van de afgesloten Lidmaatschapsvorm.
 6. HF behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud en structuur van de Lidmaatschapsvorm te wijzigen, indien zij van oordeel is dat dit de kwaliteit van de Lidmaatschapsvorm ten goede komt. Een versobering van de Lidmaatschapsvorm is alleen mogelijk indien HF daarvoor voldoende moverende redenen kan aandragen. Tevens zal zij, mocht versobering plaatsvinden, in redelijkheid beoordelen of dit dient te leiden tot een verrekening van de Lidmaatschapsbijdrage.
 7. Het overdragen van een Lidmaatschapsvorm aan een derde is niet mogelijk/toegestaan. Dit te meer daar er een persoonlijk e-Portfolio aan de Lidmaatschapsvorm is verbonden. In aanvulling hierop is het voor het Lid en/of de Faciliterende verboden de inhoud van de Lidmaatschapsvorm (met name de Materialen) te verstrekken aan derden, op straffe van verval van recht op de inhoud van de afgesloten Lidmaatschapsvorm van de Hoffelijk Club. Daarnaast kan het Lid en/of de Faciliterende die informatie aan derden  ter beschikking stelt schadeplichtig  zijn jegens HF. Eventuele schade zal verhaald (kunnen) worden op het Lid en/of de Faciliterende.
 8. Opzegging van de Lidmaatschapsvorm kan per brief of per e-mail. Voor de juiste (actuele) contactgegevens kan de website www.pe.nl geraadpleegd worden.

Artikel 8. Betaling

 1. De betaling van de Lidmaatschapsbijdrage geschiedt via het online boekingssysteem op www.pe.nl, dan wel middels een Factuur indien er sprake is van een Incompany- of mantelovereenkomst.
 2. Indien er sprake is van een Factuurbetaling dient de Factuur binnen 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening betaald te worden.
 3. Indien de betaling niet is voldaan binnen de opgegeven termijn als bedoeld in ‘Artikel 8 lid 2’, is HF gerechtigd de door haar gesloten overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, dan wel haar verplichtingen  op te schorten. Dit betekent dat HF het Lid en/of de Faciliterende de toegang tot de Applicatie PE2.0, Wft-portfolio Wizard en andere diensten  kan ontzeggen. Dit ontslaat het Lid en/of de Faciliterende niet van de verplichting tot betaling van de Lidmaatschapsbijdrage.

Artikel 9. Lidmaatschapsbijdrage

 1. Alle tarieven die worden aangegeven door HF zijn in euro (€) en vrij van btw, tenzij anders aangegeven. Alle tarieven zijn onder voorbehoud.
 2. De actuele inhoud van Lidmaatschapsvormen (daaronder begrepen het e-Masterclassbudget) en de betreffende Lidmaatschapsbijdrage staan vermeld op de website www.pe.nl. Bij het overeenkomen van deelname aan een Lidmaatschapsvorm gaan het Lid en/of de Faciliterende akkoord met de hoogte van de vermelde en daarmee verschuldigde Lidmaatschapsbijdrage.
 3. HF is gerechtigd prijswijzigingen door te voeren. Het Lid en/of de Faciliterende worden voorafgaand  aan de prijswijziging per e-mail geïnformeerd. Prijswijzigingen worden niet doorgevoerd gedurende de looptijd van een Lidmaatschapsvorm, maar zullen na de (eerstvolgende) verlengingsdatum van toepassing zijn. De prijswijziging zal echter, eventueel in afwijking van de vorige volzin, nooit later dan 12 (zegge: twaalf ) maanden na aankondiging van de prijswijziging ingaan.

Artikel 10. Beëindiging van de Lidmaatschapsvorm

 1. HF is gerechtigd een Lidmaatschapsvorm eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
  • De verschuldigde Lidmaatschapsbijdrage (indien sprake van een factuurbetaling),  ondanks sommatie daartoe, niet wordt betaald;
  • De verschuldigde Lidmaatschapsbijdrage (indien sprake van een directe betaling) gereclameerd is;
  • Het Lid en/of de Faciliterende in staat van faillissement is komen te verkeren, dan wel toegelaten wordt in een schuldsaneringstraject, dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd.
 2. Het bovenstaande ontslaat het Lid en/of de Faciliterende echter niet van de verplichting tot betaling van de Lidmaatschapsbijdrage.
 3. Het Lid en/of de Faciliterende zijn bevoegd de Lidmaatschapsvorm met onmiddellijke ingang te beëindigen en te verzoeken om restitutie van de betaalde Lidmaatschapsgelden, dan wel het opschorten van haar betaling indien:
  • HF de op haar rustende verplichtingen voortvloeiend uit de afgesloten Lidmaatschapsvorm, na uitdrukkelijk hiertoe gesommeerd te zijn, niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Artikel 11. Applicatie PE2.0

 1. De Applicatie PE2.0 functioneert als een individuele leeromgeving, waarbinnen het Lid, afhankelijk van de gekozen Lidmaatschapsvorm, toegang heeft tot alle onderdelen van PE2.0 binnen de Hoffelijk Club.
 2. Inlogcodes ten behoeve van de Applicatie PE2.0 worden verstrekt na aanmelding en betaling. Volledige toegang tot diensten die behoren bij het Lidmaatschap van de Hoffelijk Club verkrijgt het Lid echter pas na het ondertekenen van de Lidmaatschapsovereenkomst.
 3. Afhankelijk van de functie van het Lid en/of reeds behaalde en geldig onderhouden diploma’s, wordt de berichtgeving binnen PE2.0 onderverdeeld in een Noodzakelijke vorm en Gewenste vorm.
 4. Binnen de berichtgeving wordt (zoveel mogelijk) rekening gehouden met de toetstermen van Wft-modules (o.a.) volgend uit het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo).
 5. HF is behoudens opzet en grove schuld, nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van de keuzes die zij maakt met betrekking tot kwalificatie van de berichtgeving in Gewenste vorm dan wel Noodzakelijke vorm in het kader van de toetstermen als bedoeld in ‘Artikel 11 lid 4’.

Artikel 12. Aansprakelijkheid schade Applicatie PE2.0

 1. HF is jegens het Lid en/of de Faciliterende nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de Applicatie PE2.0 (storingen aan de server daaronder begrepen),  welke beschikbaar wordt gesteld door HF.
 2. Mocht HF toch op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld kunnen worden ter zake van enige vorm van schade, dan zal aansluiting gezocht worden bij hetgeen is bepaald in ‘Artikel 4 lid 2’ en ‘Artikel 4 lid 3’.

Artikel 13. e-Portfolio

 1. Het Lid heeft recht op een persoonlijk e-Portfolio. Binnen dit e-Portfolio kan het Lid de ontwikkelingen en ontplooide activiteiten, in het kader van de afgenomen Lidmaatschapsvorm, inzichtelijk houden.
 2. De gerechtigden tot inzage in het e-Portfolio zijn het Lid en/of de Faciliterende en/of de werkgever van het Lid. De werkgever van het Lid kan tevens de Faciliterende zijn.
 3. Van de ontwikkeling en ontplooide activiteiten kan op ieder gewenst moment een rapportage (pdf ) gemaakt worden in de Applicatie PE2.0. Deze kan worden getoond aan de Faciliterende en/of de werkgever, dan wel een derde (bijvoorbeeld een toezichthouder).
 4. Het e-Portfolio is persoonsgebonden en (dus) niet overdraagbaar.
 5. De voortgang binnen de Applicatie PE2.0 met betrekking tot het e-Portfolio zal aan het Lid en/of de Faciliterende worden gemeld. Tevens kan deze melding aan de werkgever van het Lid worden verstrekt. De werkgever van het Lid kan tevens de Faciliterende zijn.
 6. De tijdsbesteding ten behoeve van de activiteiten binnen PE2.0 is afhankelijk van de Lidmaatschapsvorm en wordt (indicatief ) vermeld op de website van www.pe.nl.
 7. Het e-Portfolio binnen PE2.0 registreert alle activiteiten met betrekking tot berichten welke in Noodzakelijke Vorm aan het Lid ter beschikking zijn gesteld en de daarbij geraakte toetstermen als bedoeld in ‘Artikel 11 lid 4’, indien de opdracht afgerond wordt door middel van de beantwoording van toepassingsvragen. De berichten van Gewenste vorm kunnen worden geactiveerd, waarna deze na afronding eveneens vermeld worden in het e-Portfolio.
 8. Bij een afname van een Lidmaatschapsvorm in het kader van de Hoffelijk Club heeft het Lid en/of de Faciliterende de mogelijkheid om alle relevante behaalde diploma’s te verstrekken via de Wft-portfolio Wizard, mits anders is overeengekomen.
 9. HF informeert het Lid wanneer de geldigheid van (aangeleverde) initiële diploma’s of bovenwettelijke erkenningen (zoals SEH, EHP en FFP) verloopt. Het Lid en/of de Faciliterende blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de verlenging van diploma’s volgend uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) en/of het behalen van bovenwettelijke permanente educatie.
 10. Het Lid en/of de Faciliterende zijn zelf verantwoordelijk voor het toevoegen van de relevante diploma’s/certificaten en het verstrekken van de juiste gegevens.
 11. Bij het verlopen van de geldigheidsduur en/of de verlenging van de relevante diploma’s zoals genoemd in ‘Artikel 13 lid 10’, dient het Lid en/of de Faciliterende er zelf zorg voor te dragen dat de vernieuwde kopieën aan HF worden verstrekt, teneinde het juiste opleidingsadvies te kunnen verstrekken. Indien de nieuwe diploma’s en/of certificaten behaald zijn via Hoffelijk Financiële Examens N.V., zullen deze door HF worden toegevoegd aan de Wft-portfolio Wizard van het Lid.
 12. HF is, behoudens opzet en grove schuld, nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige tekortkoming, direct of indirect geleden voor hetgeen is gesteld in dit Artikel (met name Artikel 13 lid 9).
 13. Het Lid en/of de Faciliterende zijn tevens zelf verantwoordelijk voor het bezitten van de geldige initiële diploma’s en bijbehorende kennis welke voor zijn/haar functie zijn vereist.

Artikel 14. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten van PE2.0, inclusief auteursrechten en al hetgeen hiermee samenhangt, tezamen  met de verstrekte Materialen, blijven te allen tijde eigendom van HF. Het verstrekken van de Materialen aan derden is ten strengste verboden. Het gebruiken van de Materialen voor andere doeleinden dan eigen gebruik is niet toegestaan. Het publiceren, verveelvoudigen of exploiteren van de Materialen, zonder voorafgaande en schriftelijke expliciete toestemming van HF, is evenmin toegestaan.
 2. Bij schending van deze bepaling zal/zullen de overtreder(s) met onmiddellijke ingang de toegang tot PE2.0 worden ontzegd.
 3. Bij schending van deze bepaling zal/zullen de overtreder(s) schadeplichtig  zijn jegens HF. Eventuele schade zal verhaald (kunnen) worden op de overtreder(s).

Artikel 15. Beantwoording correspondentie

 1. Indien het Lid en/of de Faciliterende een vraag/brief opstuurt, zal dit, afhankelijk van de aard van de vraag, binnen een termijn van maximaal 3 (zegge: drie) weken worden beantwoord door HF.
 2. Indien het beantwoorden van een vraag/brief een langere tijd in beslag zal nemen dan 3 (zegge: drie) weken, zal de Indiener een ontvangstbevestiging krijgen met een indicatie wanneer men een (meer) uitvoerige reactie kan verwachten.

Artikel 16. Privacy/Bescherming van Persoonsgegevens

 1. Verstrekte diploma’s, certificaten en persoonsgegevens van het Lid en/of de Faciliterende worden door HF vertrouwelijk behandeld. HF draagt er zorg voor dat de personen die voor haar werkzaam zijn en personen werkzaam in andere aan haar gelieerde bedrijfstakken, die vanwege de uitvoering van de overeenkomst kennis moeten nemen van persoonsgegeven, vertrouwelijk met de verstrekte gegevens omgaan.
 2. Het Lid en/of de Faciliterende stemmen er, zonder nadrukkelijk tegenbericht, mee in dat het HF is toegestaan de persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die gerelateerd zijn aan de dienst(en) die HF, dan wel een aan haar gelieerd bedrijf, verleent.
 3. HF houdt zich hierbij aan de eisen zoals die volgen uit De Europese Verordening 2016/679 (AVG). Hierbij zal HF alle passende, technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen.
 4. Bij het beëindigen van de Lidmaatschapsovereenkomst met HF zullen verstrekte gegevens in het kader van de afgesloten Lidmaatschapsvorm, na een eventuele wettelijke bewaartermijn, worden vernietigd.
 5. HF is, behoudens opzet en grove schuld en wettelijk niet uitsluitbare aansprakelijkheidsgronden,, nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige tekortkoming, direct of indirect geleden, bij de uitvoering van hetgeen is gesteld in dit Artikel.

Artikel 17. Klachtenregeling

 1. Klachten met betrekking tot door HF geleverde diensten, dienen op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 30 (zegge: dertig) dagen nadat het Lid en/of de Faciliterende bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van HF, te worden ingediend bij HF. Het indienen van een Klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van het Lid en/of de Faciliterende op.
 2. Klachten dienen te worden gericht aan de directie van HF. Het indienen van een Klacht kan gedaan worden door een brief te sturen naar Postbus 50512, 3007 JA Rotterdam of een e-mail te sturen naar info@pe.nl. Voor meer informatie kan de klachtenprocedure op de website www. pe.nl geraadpleegd worden.
 3. Alle Klachten zullen door HF volledig vertrouwelijk behandeld en geregistreerd worden. Klachten worden voor een onbepaalde termijn bewaard.
 4. Alle Klachten worden binnen 3 (zegge: drie) weken behandeld en beantwoord door HF.
 5. Na het versturen van een Klacht, ontvangt de Indiener een bevestiging. Indien de behandeling van een Klacht langer duurt dan de vastgestelde termijn van 3 (zegge: drie) weken, zal de Indiener van de Klacht hiervan, binnen deze termijn, op de hoogte worden gebracht. Hierbij zal tevens de reden van uitstel worden toegelicht.
 6. Indien het Lid en/of de Faciliterende het niet eens is met de afwikkeling van een Klacht of indien HF en het Lid en/of de Faciliterende ergens geen overeenstemming kunnen bereiken, staat het het Lid en/of de Faciliterende vrij om een gerechtelijke procedure aanhangig te maken.

Artikel 18. Geschillen

 1. Op de Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen HF enerzijds, het Lid en/of de Faciliterende anderzijds ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van HF is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. Niettemin heeft HF het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen komen overeen, alvorens een beroep te doen op de rechter, zich tot het uiterste in te spannen om het geschil te beslechten.
 4. Het oordeel van de rechter in eerste aanleg en de uitkomst van die gerechtelijke procedure is voor HF bindend.
 5. Op de Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen HF enerzijds, het Lid en/of de Faciliterende anderzijds ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.
 6. De rechter in de vestigingsplaats van HF is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. Niettemin heeft HF het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 7. Partijen komen overeen, alvorens een beroep te doen op de rechter, zich tot het uiterste in te spannen om het geschil te beslechten.
 8. Het oordeel van de rechter in eerste aanleg en de uitkomst van die gerechtelijke procedure is voor HF bindend.

Artikel 19. Overige

 1. HF is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan ten gevolge van overmacht. Hieronder vallen, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, o.a. alle van buiten komende  oorzaken, voorzien of niet voorzien, te weten: brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdig leveren door ingeschakelde derden, stakingen en storingen in (communicatie)systemen.
 2. HF kan te allen tijde de informatie op haar website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige website (www.pe.nl) of een gedeelte hiervan onderbreken.
 3. HF behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigingen. De in werking getreden Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden.
 4. In het geval HF tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij de Faciliterende en/of het Lid daarvan op de hoogte. Het Lid en/of de Faciliterende zijn gerechtigd binnen 30 (zegge: dertig) dagen na de datum waarop zij in kennis zijn gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. Indien het Lid en/of de Faciliterende tegen de gewijzigde inhoud van de Algemene Voorwaarden geen bezwaar maken, beheersen deze gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de door HF medegedeelde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Artikel 1. Begripsbepalingen
De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor deelname aan door (of in samenwerking met) HK georganiseerde cursussen, coaching, Educatie, Incompany Opdrachten, onderwijs, opleidingen, Projecten, trainingen, workshops, en/of andere Evenementen.
 2. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht als een Opdracht wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel een percentage van de Deelnemingskosten.
 3. Deelnemer: een natuurlijk persoon welke deelneemt aan cursussen, coaching, Educatie, Incompany Opdrachten, onderwijs, opleidingen, Projecten, trainingen, workshops, en/of andere Evenementen van HK, al dan niet zijnde de Opdrachtgever zelf.
 4. Deelnemingskosten: de door HK in rekening gebrachte bedragen ten behoeve van een Opdracht.
 5. Docenten: alle natuurlijke personen welke door HK worden ingezet om een Opdracht te verzorgen.
 6. Educatie: onderwijs in het kader van cursussen en opleidingen. Daarnaast kan er tevens gedoeld worden op onderwijs samenhangend met het concept Permanente Educatie 2.0 (PE2.0) van de gelieerde onderneming Hoffelijk Financieel N.V.
 7. E-learning: elke leervorm die gebruik maakt van een computernetwerk voor distributie.
 8. Evenement: al hetgeen wat niet onder de noemer Opdracht valt en wordt georganiseerd door of in samenwerking met HK. Waar in de Algemene Voorwaarden van Opdracht wordt gesproken, kan dienaangaande dan ook het begrip Evenement(en) worden gelezen.
 9. Gelieerde Rechtspersonen: de rechtspersonen welke aan HK zijn gelieerd, te weten Hoffelijk N.V., Hoffelijk Financieel N.V., Hoffelijk Examens N.V., Hoffelijk Interim N.V., Hoffelijk Interim – Finance & Control N.V., Hoffelijk Opleidingen N.V. en Hoffelijk Support N.V.
 10. HK: Hoffelijk Kwaliteit N.V. gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 66461928.
 11. Incompany Opdracht: een Opdracht welke op een door de Opdrachtgever aangewezen (bedrijfs-)locatie wordt uitgevoerd.
 12. Indiener: degene die een Klacht, reclame, vraag of brief indient bij HK.
 13. Inschrijvingsformulier: het formulier middels welke een potentiële Deelnemer en/of de Opdrachtgever zich aanmeldt als Deelnemer van een cursus, opleiding, coaching, workshop, training, Educatie, onderwijs of Evenement. Dit Inschrijvingsformulier is in druk en/ of digitaal te verkrijgen bij HK en kan tevens bestaan uit een e-mail.
 14. Klacht: elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever over de activiteiten en/of dienstverlening van HK.
 15. Materialen: alle rapportages, beleidsstukken, artikelen, nieuws, lesmaterialen en overige bescheiden.
 16. Opdracht: de/het overeengekomen cursus, coaching, Educatie, Incompany Opdracht, onderwijs, opleiding, Project, training, workshop, en/of ander Evenement tussen HK en de Opdrachtgever.
 17. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf, of (een) ander(en) heeft ingeschreven als Deelnemer, al dan niet middels een Inschrijvingsformulier, ongeacht of deze aanmelding is geaccepteerd door HK. Tevens wordt als Opdrachtgever beschouwd degene die de Deelnemingskosten voor zijn/haar rekening neemt. Hieronder wordt mede verstaan de directie en/of het management van de desbetreffende Opdrachtgever.
 18. Partijen: HK en de Opdrachtgever tezamen.
 19. Project: hetgeen ten grondslag ligt aan de Projectovereenkomst tussen HK en de Opdrachtgever. Dit kan bestaan uit één of meerdere overeengekomen (aaneengesloten) cursussen, Incompany Opdrachten, opleidingen, coachings, workshops, trainingen, dan wel Educatie of onderwijs.
 20. Projectovereenkomst: de overeenkomst tot uitvoering van een Project tussen de Opdrachtgever en HK.
 21. Specifieke Voorwaarden: het geheel van afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden. Een aanvulling in deze is onder meer het geheel van Algemene Voorwaarden Permanente Educatie 2.0.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder(e) aanbieding, Evenement, Incompany Opdracht, offerte, Opdracht, overeenkomst, Project en werkzaamheid tussen HK en een (potentiële) Opdrachtgever en/of directie en/of management, respectievelijk hun rechtsopvolgers en/of de door hen ingeschreven Deelnemers.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Opdrachten met HK, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Bij het sluiten van een overeenkomst tot afname van een Evenement, Opdracht of Project zijn voornoemde partijen gebonden aan deze Algemene Voorwaarden. Voorwaarden van de Opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door HK, met schriftelijke bevestiging, zijn aanvaard.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Wanneer HK niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HK in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 8. Specifieke Voorwaarden zijn eveneens van toepassing, echter slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen HK en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. Indien en voor zover deze afwijkingen en/of aanvullingen strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden, prevaleren deze Specifieke Voorwaarden, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 3. Beantwoording correspondentie

 1. Indien de Opdrachtgever of een Deelnemer een Klacht, vraag of brief opstuurt, zal dit, afhankelijk van de aard van de vraag, binnen een termijn van maximaal drie weken worden beantwoord door HK.
 2. Indien het beantwoorden van een Klacht, vraag of brief een langere tijd in beslag zal nemen dan drie weken, zal de Indiener binnen voornoemde termijn een ontvangstbevestiging krijgen met een indicatie wanneer men een uitvoerige(re) reactie kan verwachten.

 

Artikel 4. Inschrijving totstandkoming

 1. Inschrijven voor een Opdracht bij HK kan gedaan worden door middel van telefonisch contact, het Inschrijvingsformulier op de website of contact per e-mail. Meer informatie over contactgegevens zijn te vinden op de website www.hoffelijk.nl.
 2. In afwijking van ‘Artikel 4 lid 1’ kan het overeenkomen van een Project uitsluitend schriftelijk geschieden. Teneinde te komen tot een overeenkomst kan er telefonisch of schriftelijk contact plaatsvinden.
 3. De overeenkomst komt vervolgens tot stand:
  • hetzij, op het moment dat er een opdrachtbevestiging door HK wordt toegestuurd en deze ondertekend retour wordt gezonden door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever;
  • hetzij, HK de inschrijving als bedoeld in ‘Artikel 4 lid 1’ uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd heeft aanvaard;
  • hetzij, een Opdracht zonder uitdrukkelijk opdrachtbevestiging door HK wordt uitgevoerd.
 4. HK kan niet aan haar offerte, c.q. Opdracht gehouden worden indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het gedane aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Herroeping van een aanbod onder een tijdstermijn gedaan, blijft mogelijk, ook wanneer het aanbod niet vrijblijvend is gedaan.
 5. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever garanderen HK de juistheid van de verstrekte gegevens en de bevoegdheid tot ondertekening van een Opdracht. Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever en/of de achterliggende rechtspersoon.
 6. Voorwaardelijke inschrijvingen zijn niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HK is verleend.
 7. HK neemt de door hen verkregen gegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Door inschrijving geven de Deelnemer en/of de Opdrachtgever toestemming voor het gebruik en het opslaan van de verstrekte gegevens.
 8. Indien de inschrijving niet ingepland kan worden vanwege ruimtegebrek, tijdgebrek, of gebrek aan docenten, worden de Deelnemer en/of de Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld door middel van telefonisch contact. Als de inschrijving wel ingepland kan worden, zal er een definitieve bevestiging per post of e-mail gestuurd worden, gevolgd door een factuur.
 9. HK is niet gebonden aan eventuele schrijf- en/of programmeerfouten in de correspondentie (waaronder tevens overeenkomsten), de website en social media. Voor fouten betreffende de website en e-mail correspondentie geldt onverminderd de disclaimer welke geplaatst is op de website hoffelijk.nl.
 10. Indien de inschrijving door een Deelnemer wordt verricht en daarbij een ander dan de Opdrachtgever is vermeld, wordt er namens HK aangenomen dat de Deelnemer die voor de inschrijving verantwoordelijk is, ook bevoegd is om de Opdrachtgever te vertegenwoordigen. Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever.
 11. Indien de inschrijving of het sluiten van een Opdracht door een Opdrachtgever wordt gedaan, wordt er namens HK aangenomen dat de Opdrachtgever bevoegd is om de achterliggende rechtspersoon te vertegenwoordigen. Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever en/of de achterliggende rechtspersoon.

 

Artikel 5. Informatie

 1. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn gehouden HK op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke HK naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft, dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door HK verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is HK bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten.
 2. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn voorts gehouden HK uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan de Deelnemer en/of de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn.
 3. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever staan in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan HK verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. HK sluit aansprakelijkheid, van welke aard ook, uit doordat HK is uitgegaan van de verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HK kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat de Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn in ‘Artikel 5 lid 1 en 2’ genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn verstrekte informatie niet voldoet aan het in ‘Artikel 5 lid 3’ bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is HK bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.
 5. De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door HK niet langer bewaard dan noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de Opdracht, doch in geen geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 6. Inzet derden

 1. HK voert de werkzaamheden in het kader van de Opdracht en met inachtneming van hetgeen daarover tussen partijen is overeengekomen, uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en met inachtneming van de informatie zoals genoemd in ‘Artikel 5’. HK bepaalt door welke persoon of personen en met welke middelen uit haar organisatie de Opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in Artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft HK het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. HK zal dit in overleg met Opdrachtgever doen.
 3. HK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze derden zelf een overeenkomst met de Opdrachtgever zijn aangegaan.
 4. Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan HK de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 7. Betaling

 1. De betalingstermijn voor het voldoen van de Deelnemingskosten is 30 dagen (zegge: dertig dagen) na de factuurdatum. De gestelde termijn is fataal en om die reden is er sprake van een direct verzuim bij het niet nakomen binnen de gestelde termijn. Dienaangaande is er dan ook geen verdere sommatie of ingebrekestelling vanuit HK noodzakelijk.
 2. In afwijking van het eerste lid kan er sprake zijn van betaling middels een automatische incasso. Dit geschiedt enkel en alleen na afgifte van een machtigingsformulier. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever dragen er zorg voor dat de rekening waarvan geïncasseerd wordt voldoende krediet bevat op het moment dat het vastgestelde bedrag wordt afgeschreven.
 3. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever van mening zijn dat een factuur of automatische incasso niet (volledig) verschuldigd is, dient dit binnen 30 dagen (zegge: dertig dagen) na factuurdatum, dan wel afschrijvingsdatum, schriftelijk en onderbouwd medegedeeld te worden aan HK, bij gebreke waarvan een eventueel recht op vermindering van het (factuur) bedrag vervalt.
 4. Indien de betaling niet is voldaan binnen de opgegeven termijn, is HK gerechtigd de Deelnemer(s) en/of de Opdrachtgever te weigeren tot deelname aan de desbetreffende Opdracht en/of activiteiten ten behoeve van de Opdracht te staken.
 5. Indien de betaling niet is voldaan binnen de opgegeven betalingstermijn, is HK gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. Hiervan zijn de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% (zegge: vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van € 50,- (zegge: vijftig euro). HK wordt bovendien vrijgesteld van eventuele verplichtingen.
 6. HK is gerechtigd om aanspraak te maken op contractuele rente over de periode dat de Deelnemer en/of de Opdrachtgever in verzuim zijn. Het verzuim treedt in vanaf het einde van de opgegeven betalingstermijn van 30 dagen (zegge: dertig dagen). De contractuele rente is vervolgens verschuldigd vanaf deze fatale termijn, tot de datum waarop uiteindelijk betaald wordt. De contractuele rente bedraagt te allen tijde 12% (zegge: twaalf procent).
 7. Eventuele restituties worden binnen een termijn van vier weken voldaan.

 

Artikel 8. Deelnemingskosten

 1. Alle tarieven die worden aangegeven door HK zijn in euro (€) en, waar het (ondersteunende) diensten van vrijgesteld onderwijs betreft, vrij van BTW, tenzij anders aangegeven. Tarieven die niet onder deze categorie vallen zijn exclusief BTW. Alle tarieven zijn onder voorbehoud.
 2. Eventuele wijzigingen van de tarieven, nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden, hebben geen effect op de nog te betalen Deelnemingskosten.
 3. In afwijking van ‘Artikel 8 lid 2’ zal er, in geval er wel sprake is van een wijziging van het tarief, eenmaal per kalenderjaar een verandering kunnen worden doorgevoerd.
 4. Indien er een situatie ontstaat zoals gegeven bij ‘Artikel 4.10’ en de Opdrachtgever en/of de rechtspersoon zich erop beroepen dat de Deelnemer geen bevoegdheid had om zichzelf voor een Opdracht aan te melden, zal HK de Deelnemingskosten bij de desbetreffende Deelnemer in rekening brengen. Van het voorgaande kan HK afwijken als zij erop mocht vertrouwen dat de toezegging door een bevoegde persoon is gedaan. In voormelde situatie kan HK de Deelnemingskosten alsnog op de Opdrachtgever en/of de rechtspersoon verhalen.
 5. Indien er een situatie ontstaat zoals gegeven bij ‘Artikel 4.11’ en de rechtspersoon zich erop beroept dat de Opdrachtgever geen bevoegdheid had om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, zal HK de Deelnemingskosten bij de desbetreffende Opdrachtgever in rekening brengen. Van het voorgaande kan HK afwijken als zij erop mocht vertrouwen dat de toezegging door een bevoegde persoon is gedaan. In voormelde situatie kan HK de Deelnemingskosten alsnog op de rechtspersoon verhalen.

 

Artikel 9. E-learning & Lesmateriaal

 1. Indien er gebruik gemaakt wordt van E-learning modules, krijgen Deelnemers die niet over E-learning faciliteiten beschikken een alternatief aangeboden, in de vorm van schriftelijke modules, om te verzekeren dat iedere Deelnemer kan participeren in de module.
 2. Indien er lesmateriaal benodigd is voor de Opdracht, wordt dit bij de aanvang van de opleiding verstrekt aan de Deelnemers, tenzij anders vermeld door HK.
 3. Indien er sprake is van een Incompany Opdracht is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de verspreiding van de cursusmaterialen aan de Deelnemers van de Incompany Opdracht.
 4. Indien er een wijziging van Deelnemers plaatsvindt, wordt er geen extra cursusmateriaal verstrekt, maar is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de ter beschikkingstelling van het eerder aangeleverde cursusmateriaal aan de desbetreffende Deelnemer.
 5. HK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele vertraging in de aflevering van lesmateriaal, indien deze door een externe vervoerder wordt bezorgd.

 

Artikel 10. Incompany Opdrachten

 1. Indien er sprake is van een Incompany Opdracht komen HK en de Opdrachtgever de data van de desbetreffende Opdracht tezamen overeen.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Incompany Opdracht naar behoren door HK en haar docenten uitgevoerd kan worden. Hierbij dient gedacht te worden aan een volledig ingerichte cursusruimte met voldoende meubilair en dergelijke. Eventuele wensen zullen in de definitieve overeenkomst besproken worden.
 3. De kosten inzake de locatie, catering et cetera zullen, voor zowel de Deelnemers als de docent, voor rekening van de Opdrachtgever van de Incompany Opdracht komen.

 

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten van de opleidingen, cursussen, workshops of Evenementen zijn, tezamen met verstrekte Materialen, te allen tijde eigendom van HK. Het verstrekken van de Materialen aan derden is ten strengste verboden. Het gebruiken van de Materialen voor andere doeleinden dan eigen gebruik is niet toegestaan. Het publiceren, verveelvoudigen of exploiteren van de Materialen, zonder voorafgaande toestemming van HK, is evenmin toegestaan.
 2. Bij schending van deze bepaling zal/zullen de overtreder(s) met onmiddellijke ingang geweigerd worden tot deelname aan de Opdracht.
 3. Bij schending van deze bepaling zal/zullen de overtreders(s) schadeplichtig zijn jegens HK. Eventuele schade zal verhaald (kunnen) worden.

 

Artikel 12. Wijzigingen door HK

 1. HK heeft te allen tijde het recht om de Opdracht zonder enige vorm van beredenering te annuleren, dan wel in goed overleg te wijzigen. Hier worden de Deelnemer(s) en de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.
 2. HK is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan als gevolg van wijzigingen van lessen, workshops, opleidingen, cursussen, docenten, tijden en plaatsen. Deze opsomming is niet limitatief.
 3. Indien de Opdracht wordt geannuleerd door HK, worden de Deelnemingskosten aan de Deelnemer of de Opdrachtgever gerestitueerd.
 4. Indien de Opdracht wordt gewijzigd door HK, wordt bij het niet vinden van een compromis het resterende bedrag, welke eventueel is aanbetaald, aan de Opdrachtgever gerestitueerd.

 

Artikel 13. Wijzigingen door de Opdrachtgever

 1. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever besluiten om de Opdracht te annuleren en dit binnen 14 kalenderdagen na inschrijven of het overeenkomen van de Opdracht gebeurt, wordt de Opdracht kosteloos geannuleerd. Eventueel verstrekt lesmateriaal dient vervolgens retour gezonden te worden, tenzij anders vermeld door HK. De kosten voor het retourneren van het lesmateriaal zijn voor de Opdrachtgever. Tevens is het mogelijk dat door HK gemaakte administratieve kosten in rekening worden gebracht.
 2. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever de Opdracht willen annuleren, worden er, afhankelijk van de startdatum en annuleringsdatum van de Opdracht Annuleringskosten in rekening gebracht:
  • Als de annuleringsdatum zich acht weken vóór de startdatum van de Opdracht bevindt, worden er geen Annuleringskosten in rekening gebracht.
  • Als de annuleringsdatum zich echter minder dan acht weken vóór de startdatum van de Opdracht bevindt, wordt er 40% (zegge: veertig procent) van de Deelnemingskosten, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht.
  • Indien de annuleringsdatum zich binnen twee weken voor de startdatum van de Opdracht bevindt, worden de gehele Deelnemingskosten, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht.
 3. De Annuleringskosten kunnen niet worden teruggevorderd.
 4. De Annuleringskosten in ‘Artikel 13.2’ zijn niet van toepassing als de annuleringsdatum zich in de bedenktermijn van 14 kalenderdagen bevindt als bedoeld in ‘Artikel 13.1’.
 5. Als een Project tijdens de uitvoering wordt beëindigd door de Opdrachtgever, dan wel de achterliggende rechtspersoon, zonder wettelijk reden of verwijtbaarheid van HK, zullen de volledige kosten alsnog in rekening worden gebracht.
 6. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever een wijziging betreffende de startdatum van de Opdracht willen doorvoeren en de datum van de wijziging zich binnen acht weken van de startdatum bevindt, heeft HK het recht om een bedrag van € 850,- (zegge: achthonderdvijftig euro) in rekening te brengen. Dit betreft administratieve kosten.
 7. De mogelijkheid tot wijziging van de startdatum van de Opdracht bestaat tot 5 werkdagen voor aanvang van de Opdracht.
 8. In afwijking van ‘Artikel 13 lid 7’ bestaat de mogelijkheid tot wijziging van de startdatum van een Incompany Opdracht of van een Project tot 2 weken voor aanvang van een Incompany Opdracht of van een Project. In afwijking op ‘Artikel 13 lid 6’ zullen de kosten betreffende de wijziging van de startdatum van een Incompany Opdracht of van een Project 35% (zegge: vijfendertig procent) van de (geschatte) Deelnemingskosten bedragen.
 9. Het inhalen van gemiste opleidings-, cursus-, workshop-, evenementdagen is niet mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen tussen Partijen.
 10. Het wijzigen van Deelnemer(s) binnen de Opdracht kan tot 5 werkdagen voor de start van de Opdracht. In zulk een geval heeft HK het recht om een bedrag van € 50,- (zegge: vijftig euro) per wijziging in rekening te brengen. Dit betreft administratieve kosten.
 11. Annuleringen en wijzigingen dienen per e-mail naar info@hoffelijk. nl gestuurd te worden. De annulering- of wijzigingsdatum is de datum waarop HK de e-mail heeft ontvangen.

 

Artikel 14. Opschorten/ beëindigen door Partijen

 1. Tevens zijn Partijen gerechtigd de Opdracht zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijk ingang tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen in het geval de andere partij:
  • aan HK valse en/of verkeerde gegevens heeft doorgegeven;
  • één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden niet nakomt;
  • de Opdracht onder valse voorwendselen is aangegaan;
  • heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;
  • wordt geliquideerd;
  • faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
  • surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel surseance van betaling is verleend.
 2. Bij voortijdige beëindiging door de Opdrachtgever zal HK desgevraagd en in overleg zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden. Indien dit extra kosten met zich meebrengt zal dit aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
 3. Tevens behoudt HK steeds het recht om schadevergoeding te (kunnen) vorderen.

 

Artikel 15. Examens

 1. Indien aan het einde van de Opdracht één of meerdere examens afgelegd moeten worden, zullen de Deelnemer en/of de Opdrachtgever hiervan, nog voordat de inschrijving is afgerond, op de hoogte worden gebracht door HK. Dit geldt ook voor andere eisen aan eventuele kwalificaties of bevoegdheden na het behalen van een examen.
 2. Indien de Opdrachtgever meerdere Deelnemers heeft ingeschreven, zal de Opdrachtgever de Deelnemers op de hoogte moeten brengen van eventuele examens die afgelegd moeten worden, evenals de verdere eisen aan de kwalificaties en bevoegdheden die het examen met zich meebrengt.
 3. Indien er binnen de Opdracht een examen afgelegd moet worden, zal het examen duidelijke instructies en uitleg bevatten over de procedure. Ieder examen bevat dan ook een voorblad waar de instructies en uitleg over de procedure gevonden kunnen worden.
 4. De Opdrachtgever en/of de Deelnemers krijgen de examenresultaten medegedeeld.
 5. Nadat een examenresultaat is medegedeeld, worden de Deelnemers die niet geslaagd zijn, geïnformeerd over de verdere mogelijkheden die voor hen openstaan.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. HK is, behoudens opzet, grove schuld en wettelijk niet uitsluitbare aansprakelijkheidsgronden, nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige tekortkoming, direct of indirect geleden, bij de uitvoering van de met de Deelnemer(s) en/ of de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of enige andere verplichting jegens de Deelnemer(s) c.q. de Opdrachtgever. Dit geldt tevens voor tekortkomingen richting het personeel van de Opdrachtgever, dan wel door personen die in opdracht van de Opdrachtgever werkzaam zijn. Evenmin is HK aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van enige onjuistheid en/ of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van verstrekte Materialen. Deze opsomming is niet limitatief.
 2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor, en dient zich adequaat te verzekeren tegen, alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, van zijn personeel, van personen die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen worden veroorzaakt. De Opdrachtgever vrijwaart HK voor alle aanspraken die zich in verband met het voorgaande zouden kunnen voordoen.
 3. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van de Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
 4. HK is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van HK.
 5. HK is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de geldende wet of regelgeving.
 6. HK is steeds bevoegd de schade van de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart HK voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met, of voortvloeit uit de door HK uitgevoerde Opdracht en/of verstrekte Materialen.
 8. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door HK bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreek beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
 9. In geval HK om welke reden dan ook toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 50% (zegge: vijftig procent) van de Deelnemingskosten.
 10. Mocht ‘Artikel 16 lid 9’ van deze Algemene Voorwaarden onredelijk of onbillijk zijn jegens de Opdrachtgever, dan zal de aansprakelijkheid zich te allen tijde beperken tot maximaal 100% (zegge: honderd procent) van de Deelnemingskosten.

 

Artikel 17. Privacy Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van de Deelnemer(s) en/of de Opdrachtgever worden door HK vertrouwelijk behandeld. HK draagt er zorg voor dat de personen die voor haar werkzaam zijn en personen werkzaam in andere aan haar gelieerde bedrijfstakken, die vanwege de uitvoering van de overeenkomst kennis moeten nemen van persoonsgegeven, vertrouwelijk met de verstrekte gegevens omgaan.
 2. De Deelnemer(s) en/of de Opdrachtgever geven, zonder nadrukkelijk tegenbericht, HK toestemming de persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die gerelateerd zijn aan de dienst(en) die HK verleent, dan wel een aan haar gelieerd bedrijf.
 3. HK houdt zich hierbij aan de eisen zoals die volgen uit De Europese Verordening 2016/679 (AVG). Hierbij zal HK alle passende, technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen.
 4. In aanvulling op het bepaalde in ‘Artikel 17 lid 3’ gaan Partijen een verwerkersovereenkomst aan als er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de AVG, dan wel zal de onderling gesloten Projectovereenkomst of Opdracht tussen Partijen dienen als verwerkersovereenkomst.
 5. HK is, behoudens opzet, grove schuld en wettelijk niet uitsluitbare aansprakelijkheidsgronden, nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige tekortkoming, direct of indirect geleden, bij de uitvoering van hetgeen in ‘Artikel 17 lid 3’ is gesteld.

 

Artikel 18. Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die partijen van elkaar of op een andere wijze verkrijgen, is verplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HK is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te delen en HK zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HK niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 19. Klachtenregeling & reclames

 1. Klachten of reclame met betrekking tot door HK geleverde diensten, dienen op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 30 dagen (zegge: dertig dagen) nadat het de Indiener bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen worden, te worden ingediend bij HK. Het indienen van een Klacht of het reclameren schort nimmer de betalingsverplichtingen op.
 2. Klachten dienen te worden gericht aan de directie van HK. Het indienen van een Klacht kan gedaan worden door een brief te sturen naar Postbus 50512, 3007 JA Rotterdam of een e-mail te sturen naar info@hoffelijk.nl. Voor meer informatie kunt u de klachtenprocedure van HK raadplegen op de website www.hoffelijk.nl.
 3. Alle Klachten zullen door HK volledig vertrouwelijk worden behandeld en worden geregistreerd. Klachten worden voor een onbeperkte termijn bewaard.
 4. Alle Klachten worden binnen 3 weken behandeld en beantwoord door HK.
 5. Na het versturen van een Klacht, ontvangt de Indiener een bevestiging. Indien de behandeling van een Klacht langer duurt dan de vastgestelde termijn van 3 weken, zal de Indiener van de Klacht hiervan, binnen deze termijn, op de hoogte worden gebracht. Hierbij zal tevens de reden van uitstel worden toegelicht.
 6. Indien de Indiener het niet eens is met de afwikkeling van de Klacht of indien HK en de Indiener ergens geen overeenstemming over kunnen bereiken, staat het de Indiener vrij om een gerechtelijke procedure aanhangig te maken.
 7. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de Indiener gehouden, indien hij/zij van oordeel is of blijft dat HK de Opdracht niet naar behoren of met de vereiste zorg heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in ‘Artikel 19 lid 1’ is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan HK kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 

Artikel 20. Geschillen

 1. Op de Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen HK enerzijds en de Deelnemer, de Opdrachtgever, betreffende directie en/of management anderzijds mogen ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van HK is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. Niettemin heeft HK het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen komen overeen, alvorens een beroep te doen op de rechter, zich tot het uiterste in te spannen om het geschil te beslechten.
 4. Het oordeel van de rechter in eerste aanleg en de uitkomst van deze gerechtelijke procedure is voor HK bindend.

 

Artikel 21. Overige

 1. HK is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan ten gevolge van overmacht. Hieronder vallen, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien te weten; brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdig leveren door ingeschakelde derden, stakingen, niet beschikbaar zijn van docenten, storingen in communicatiesystemen en verhindering van de docenten of medewerkers. Deze opsomming is niet limitatief.
 2. HK behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De inwerking getreden Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden.
 3. In het geval HK tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij de Deelnemer en/of de Opdrachtgever daarvan in kennis, onder gelijktijdige toezending van de aangepaste Algemene Voorwaarden. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen, tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de Algemene Voorwaarden geen bezwaar maken, beheersen deze vanaf de door HK medegedeelde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Download hier het Examenreglement Hoffelijk Examens N.V.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht wanneer een examen wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel een percentage van de Examengelden.
 2. Betalingsvoorwaarden: de voorwaarden en betalingswijze waarvan HE gebruik maakt om Examengelden van de Kandidaat te ontvangen.
 3. Bezwaar: een inhoudelijke op- of aanmerking betreffende een examen
 4. Bgfo: Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen.
 5. BSN: Burgerservicenummer. Benodigd door een Kandidaat voor het doen van een examen binnen het Wft-domein conform
  artikel 4:9a Wft
 6. Cameratoezicht: om Fraude te voorkomen en surveilleren te verbeteren kan er gebruikt worden gemaakt van cameratoezicht. Beelden worden niet opgenomen.
 7. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.
 8. Cesuur: de grens tussen geslaagd zijn (een voldoende) en niet geslaagd zijn (onvoldoende).
 9. Diploma: een document (fysiek certificaat) verstrekt door HE na het met goed  gevolg afleggen van een examen. Het document (fysieke certificaat) wordt vervaardigd door DUO.
 10. DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs.
 11. Eindtermen: de in het Bgfo genoemde eindtermen voor verschillende Wft-modules.
 12. EVC: Erkenning van Verworven Competenties.
 13. EVC-procedure: de procedure waarmee het competentie- en kennisniveau van Kandidaten kan worden vastgesteld en tevens eventuele omissies ten aanzien van het gevraagde/vereiste niveau worden bepaald.
 14. Examenbus: de mobiele Toetslocatie van HE. Deze wordt op diverse locaties in Nederland ingezet. In plaats van de Examenbus kan ook de Mobiele set worden gebruikt.
 15. Examengelden: de kosten welke aan een examen ten grondslag liggen, inclusief de leges vastgesteld door DUO.
 16. Examenreglement: het onderhavige reglement welke conform art 11b lid 2 Bgfo is opgesteld.
 17. Indiener: degene die een Klacht, vraag of brief indient bij HE.
 18. HE: Hoffelijk Examens N.V. gevestigd te Rotterdam aan de  Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 59344741.
 19. Fraude: het creëren van een onjuist beeld over competenties, kennis, inzicht en/of vaardigheden door de Kandidaat.
 20. Kandidaat: de natuurlijke persoon die zich bij HE wil inschrijven of heeft aangemeld voor het afleggen van een examen of EVC-procedure.
 21. Klacht: een schriftelijke uiting van ontevredenheid over de activiteiten en/of dienstverlening van HE.
 22. Lamark: de samenwerkingspartner van HE op het gebied van niet-mobiele Toetslocaties
 23. Legitimatie: de Kandidaat is verplicht, voor het afleggen van een examen of het inzien van een examen, zich met een geldig Legitimatiebewijs te legitimeren.
 24. Legitimatiebewijs: hieronder wordt verstaan een geldig paspoort, een  Nederlands rijbewijs, een Europees identiteitsbewijs of een Nederlands vreemdelingendocument.
 25. Mobiele set: de mobiele Toetslocatie van HE.
 26. Surveillant: de gecertificeerde toezichthouder bij een examen die surveilleert en toezicht houdt met behulp van camera’s.
 27. Toetslocatie: de door het CDFD gecertificeerde locatie waar een examen wordt afgenomen.
 28. Toetsmatrijs: een Toetsmatrijs is een blauwdruk voor een toets. Een Toetsmatrijs wordt ook wel ‘specificatietabel’ of ‘toetsplan’ genoemd en vormt de grondslag voor de examenconstructeurs.
 29. Toetstermen: de door de Minister van Financiën gepubliceerde Toetstermen die per Wft-module zijn opgesteld op basis van de Eindtermen welke zijn vastgelegd in het Bgfo.
 30. VOV: Verklaring van ordentelijk verloop is het document dat wordt opgesteld indien er Fraude en of onregelmatigheden worden geconstateerd tijdens of met betrekking tot een examen.
 31. Webshop: de e-commerce functie op de Website. De Webshop fungeert tevens als (online) boekingssysteem waarmee een potentiële Deelnemer en/of de Opdrachtgever zich aanmeldt als Kandidaat voor het afleggen van een examen.
 32. Website: www.hoffelijk.nl.
 33. Wft: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2. Doel van het reglement

 1. Dit Examenreglement heeft betrekking op alle examens afgenomen door HE in het kader van (gelijkgestelde) Wft-(deel)Diploma‘s, Wft-PE-examens en/of certificaten en alle overige examens afgenomen door HE. Binnen dit reglement wordt vermeld hoe de organisatie van HE is geregeld en hoe de examinering wordt uitgevoerd. Al het voorgaande wordt, voor zover er sprake is van het behalen van (gelijkgestelde) Wft-(deel)Diploma‘s, Wft-PE- examens en/of certificaten, uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van het CDFD en DUO.
 2. Een afschrift van dit reglement is geplaatst op de Website.
 3. HE draagt er zorg voor dat Kandidaten en overige belanghebbenden dit document te allen tijde kunnen raadplegen.
 4. Voor hetgeen niet in onderhavige Examenreglement is geregeld, kan aansluiting worden gezocht bij de Algemene Voorwaarden Hoffelijk Financieel N.V.

Artikel 3. Frequentie, aanmelding en toelating tot examens

 1. Iedere Kandidaat die zich aanmeldt bij HE kan de door HE aangeboden examens afleggen op daartoe aan te wijzen Toetslocaties. Deze Toetslocaties worden samen met de verschillende toetsdata en -tijden op de Website van HE bekend gemaakt.
 2. Iedere Kandidaat mag een onbeperkt aantal keren het examen afleggen. Een Kandidaat mag een examen van een bepaalde module slechts eenmaal per dag afleggen.
 3. Door zich in te schrijven via de Webshop, of middels een groepsinschrijving per e-mail, bij HE accepteert de Kandidaat dit Examenreglement.
 4. Het inschrijven voor een beschikbaar examen kan via de Webshop. De eerste inschrijfmogelijkheid ontstaat vier maanden voor de examendatum. Gedurende de resterende overgangsperiode om aan de nieuwe vakbekwaamheidsregels te voldoen, geldt geen aanmeldtermijn (minimale periode tussen inschrijving en afleggen van het examen).
 5. Bij het inschrijven voor een examen dient de Kandidaat correcte gegevens te verstrekken inclusief het BSN. De Kandidaat
  staat zelf in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en informatie. Eventuele
  onjuistheden komen voor rekening van de Kandidaat.
 6. Mocht de Kandidaat in aansluiting op Artikel 3 lid 5 wijzigingen willen aanbrengen, kunnen hiervoor door HE administratiekosten in rekening worden gebracht met een beloop van € 25,- (zegge: vijfentwintig euro) per wijziging.
 7. Wijzigingen dienen per e-mail naar examens@hoffelijk.nl te worden gestuurd. De wijzigingsdatum is de datum waarop HE de schriftelijke wijziging heeft ontvangen. Het wijzigen van gegevens kan tot drie dagen voor het examen. Het is niet mogelijk om een examen over te dragen aan een andere Kandidaat, dan wel een examen te wijzigen in een ander examen.
 8. De gegevens verstrekt door de Kandidaat, zullen worden gebruikt bij de voorlopige en definitieve bevestiging van het examen. Tevens worden deze gegevens gebruikt ter identificatie van de Kandidaat op de Toetslocatie en het verstrekken van een Diploma. Eén en ander dient daarom in overeenstemming te zijn met een geldig Legitimatiebewijs, wat de Kandidaat voorafgaand aan het examen dient te overleggen.
 9. Indien de Kandidaat geen geldig Legitimatiebewijs kan overleggen, zal de Kandidaat worden geweigerd deel te nemen aan het examen. Examengelden worden in dit geval niet gerestitueerd.
 10. De Kandidaat dient uiterlijk vijftien minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn. Wanneer de Kandidaat niet binnen vijf minuten na de officiële aanvangstijd van het examen aanwezig is, vervalt het recht op deelname aan het examen. De Kandidaat zal derhalve geweigerd worden om aan het examen deel te nemen. De Examengelden zullen in dit geval niet worden gerestitueerd.
 11. Toiletbezoek tijdens het examen is niet toegestaan. Uitzondering kan verkregen worden op grond van hetgeen is bepaald in artikel 9.
 12. Het meenemen van voedsel en drinken is niet toegestaan.
 13. Naast de voornoemde weigeringsgronden kan de Kandidaat tevens geweigerd  worden, dan wel tijdens het examen worden geweigerd, (verder) deel te nemen aan het examen indien (niet limitatief) de Kandidaat:
  • De orde op de Toetslocatie verstoort;
  • Zich schuldig maakt aan Fraude;
  • Onder invloed is van verdovende middelen;
  • (herhaaldelijk) contact zoekt met de Surveillant over niet organisatorische kwesties;
  • Niet voorkomt op de presentielijst.

Artikel 4. Bevestiging inschrijving/examen

 1. Als de Kandidaat zich heeft ingeschreven voor een examen ontvangt de Kandidaat:
  1. Een bevestiging van deze inschrijving per e-mail. Deze bevestiging bevat de ingevulde gegevens door de Kandidaat, met
   uitzondering van het BSN, en geeft de Toetslocatie, datum en het tijdstip van het examen weer. Tevens zullen hierin de
   eventueel toegestane hulpmiddelen worden vermeld;
  2. Een boekingsbevestiging uit RemindoBooking;
  3. Een dag voor het examen een bevestiging van DUO.

Artikel 5. Betaling en hoogte van Examengelden

 1. De hoogte van de Examengelden wordt door HE vastgesteld en op de Website van HE vermeld.
 2. Prijswijzigingen gedurende het jaar zullen direct doorgevoerd worden op de Website van HE. De wijzigingen zullen reeds ingeschreven Kandidaten niet raken, uitgezonderd de wijzigingen met betrekking tot de leges.
 3. De Kandidaat dient zich te houden aan de Betalingsvoorwaarden zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden Hoffelijk Financieel of de voorwaarden op de verstrekte factuur na het boeken van een examen.

Artikel 6. Annuleren en wijzigen van examens en restitutie Examengelden

 1. Indien de Kandidaat besluit een Examen te annuleren en dit (binnen) veertien kalenderdagen na het aanmelden gebeurt, wordt het examen kosteloos geannuleerd en worden de Examengelden gerestitueerd.
 2. Indien de Kandidaat na veertien kalenderdagen het Examen annuleert, worden de Examengelden, afhankelijk van de examendatum, wel of niet volledig gerestitueerd:
  • Indien de annuleringsdatum zich meer dan veertien kalenderdagen vóór de examendatum bevindt, wordt € 25,- (zegge: vijfentwintig euro) aan Annuleringskosten, zijnde administratiekosten, in rekening gebracht. Indien de Examengelden al zijn betaald, zullen deze kosten in mindering worden gebracht op de restitutie van de overige Examengelden.
  • Indien de annuleringsdatum zich veertien kalenderdagen of minder vóór de examendatum bevindt, wordt er 50% (zegge: vijftig procent) van de Examengelden, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht. De overige 50% (zegge: vijftig procent) van de Examengelden zal worden gerestitueerd. Indien de Examengelden al zijn betaald, zullen deze kosten in mindering worden gebracht op de restitutie van de overige Examengelden.
  • Indien de annuleringsdatum zich op of minder dan één kalenderdag voor de examendatum bevindt, worden de volledige Examengelden, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht. Er worden geen Examengelden gerestitueerd.
  • Indien de Kandidaat zich niet op de juiste dag, het juiste tijdstip of op de juiste Toetslocatie meldt of geen geldige Legitimatie kan overleggen voor het ingeplande Examen, wordt dit gelijkgesteld aan (niet-tijdig) annuleren en worden de volledige Examengelden, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht. Er worden geen Examengelden gerestitueerd.
  • Indien de Kandidaat het Examen start, maar voortijdig afbreekt en/of staakt, worden de volledige Examengelden in rekening gebracht. Er worden geen Examengelden gerestitueerd.
 3. In afwijking van artikel 6 lid 1 zal, indien de Kandidaat een Examen boekt welke afgelegd wordt binnen de bedenktermijn van veertien kalenderdagen, de Kandidaat verzocht worden af te zien van de bedenktermijn. Indien de annulering na het afleggen van examen plaatsvindt, zullen de Examengelden niet worden gerestitueerd. Voor het overige zal worden aangesloten bij Artikel 6 lid 2.
 4. Annuleringen kunnen per e-mail naar examens@hoffelijk.nl gestuurd worden, dan wel via de webshop worden ingediend. De annuleringdatum is de datum waarop HE de schriftelijke annulering heeft ontvangen.
 5. Het wijzigen van een examen naar een andere datum, tijdstip of Toetslocatie is niet mogelijk. Voor het verschuiven dient de Kandidaat de oude inschrijving eerst te annuleren en vervolgens een nieuw examen te boeken. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij artikel 6 lid 2.
 6. Indien de Kandidaat door opzet of grove schuld van HE op het ingeplande tijdstip en de ingeplande Toetslocatie geen Examen kan afleggen, zal HE er zorg voor dragen dat de Kandidaat op een nader te bepalen datum, tijd en plaats alsnog in de gelegenheid wordt gesteld het Examen af te leggen. Eén en ander zal zo veel mogelijk in overeenstemming met de Kandidaat worden bepaald.

Artikel 7. Wijze en duur van examinering

 1. Het CDFD bepaalt het aantal vragen, de duur en de Cesuur van de afzonderlijke examens. Het aantal vragen in een examen is afhankelijk van de omvang van de leerstof. Het aantal vragen en de duur van een Wft-examen staan indicatief vermeld op de website van het CDFD (onder de menuoptie ‘Centrale Examenbank Wft’). Periodiek kunnen het aantal vragen, de duur en/of de Cesuur van het Examen worden aangepast.
 2. Een Examen kan bestaan uit (een) case(s), open vragen, multiplechoicevragen, assessments of een mondeling examen (indien er sprake is van EVC). Er kan ook sprake zijn van een combinatie van voorgaande toets methodieken.
 3. De voertaal bij het Examen is de Nederlandse taal.
 4. Alle Examens worden samengesteld aan de hand van een Toetsmatrijs. Deze staan gepubliceerd op de website van het CDFD. Als de praktijk of nadere inzichten daartoe nopen, zullen Toetsmatrijzen door het CDFD worden bijgesteld.

Artikel 8. Beschikbare materialen

 1. Bij de afname van een Examen mag een Kandidaat van de volgende materialen gebruik maken:
  • Een niet programmeerbare rekenmachine;
  • Een fiscaal memo zonder annotaties of aantekeningen;
  • Schrijfmateriaal.
 2. HE stelt, indien toegestaan, de bovengenoemde materialen ter beschikking. Eigen meegebrachte materialen mogen niet gebruikt worden.
 3. Het fiscaal memo, genoemd in artikel 8 lid 1, mag alleen gebruikt worden bij een Wft-examen alsmede Wft PEplus-examen respectievelijk:
  • Module Vermogen/Adviseur Vermogen;
  • Module Hypothecair Krediet/Adviseur Hypothecair krediet;
  • Module Inkomen/Adviseur Inkomen;
  • Module Pensioenverzekeringen/Adviseur Pensioen.
 4. Verstrekte materialen, inclusief kladpapier, worden aan het eind van een Examen ingenomen.

 

Artikel 9 Bijzondere omstandigheden tijdens het Examen

 1. Een Kandidaat in het bezit van een dyslexieverklaring komt op verzoek in aanmerking voor verlenging van de examenduur met maximaal 25% (zegge: vijfentwintig procent). Hetzelfde geldt voor een slechtziende Kandidaat, in het bezit van een medische verklaring. Dergelijke Kandidaten dienen dit bij aanmelding voor het Examen direct te melden aan HE.
 2. Een Kandidaat met een gehoorstoornis (in bezit van een medische verklaring of een verklaring van een audicien) die geen gebruik kan maken van een koptelefoon, wordt in de gelegenheid gesteld in een aparte afgesloten ruimte met behulp van geluidsboxen het Examen af te leggen.
 3. Als de Kandidaat door een andere langdurige beperking of handicap van een of meerdere lichaamsfuncties niet in staat is om deel te nemen of speciale voorzieningen nodig heeft om aan het reguliere Examen deel te kunnen nemen, dient de Kandidaat dit eveneens direct aan HE te melden. HE zal naar een mogelijk oplossing zoeken, dan wel tot een oplossing komen in overleg met het CDFD.
 4. Indien een Kandidaat als bedoeld in artikel 9 lid 3 tegemoet gekomen kan worden door het verstrekken van extra examentijd (bijvoorbeeld in geval van beperkingen in de handcoördinatie, gezichtsvermogen), dan zal hem dezelfde extra tijd worden toegestaan als een dyslectische Kandidaat. Voorwaarde is wel dat een Kandidaat het exameninstituut een medische verklaring kan overleggen. Andere standaardmogelijkheden welke in overleg gefaciliteerd kunnen worden zijn:
  • Het toekennen van een extra pauze in geval een Kandidaat kampt met ernstige concentratieproblemen;
  • De mogelijkheid tot gebruik van een examenhulp. De examenhulp kan onder andere helpen bij het typen van de examenopdrachten en met de besturing van de muis. De examenhulp kan ingezet worden ingeval iemand ernstige fysieke of visuele beperkingen heeft. De examenhulp dient afkomstig te zijn van het exameninstituut, dan wel door het exameninstituut te zijn aangesteld;
  • Het gebruik maken van een groot beeldscherm;
  • Het gebruik maken van de beschikbare vergrootglasfunctie in Windows;
  • Het gebruik maken van een voorleesfunctie;
  • Het gebruik maken van geluidsboxen.
 5. In geval van andere, bijzondere handicaps van een Kandidaat waarvoor HE niet zelf een oplossing kan bieden, treedt HE in overleg met het CDFD.
 6. HE zal in alle gevallen de Examens uit de centrale vragenbank af nemen. Een mondeling examen is (behoudens EVC) niet mogelijk.

Artikel 10. Fraude

 1. Het is de Kandidaat verboden om zich schuldig te maken aan Fraude dan wel hier aanleiding  toe te geven. Indien een Surveillant door het surveilleren of cameratoezicht toch Fraude constateert, dient dit opgenomen te worden in de ‘Verklaring van ordentelijk verloop’ (VOV) welke aan het CDFD en/of HE verstrekt wordt.
 2. Onder Fraude wordt onder meer verstaan (niet limitatief):
  1. Contact leggen met andere Kandidaten tijdens een examen;
  2. Niet toegestane hulpmiddelen, waaronder communicatiemiddelen, gebruiken of ingeschakeld hebben. Toegestane hulpmiddelen worden tijdig schriftelijk aan de Kandidaat medegedeeld;
  3. Het delen van hulpmiddelen met medekandidaten;
  4. Het kopiëren van examens op welke wijze dan ook;
  5. Het af te leggen examen door een ander laten maken (identiteitsfraude).
 3. Teneinde Fraude als bedoeld in artikel 10 lid 2 sub iii tegen te gaan, dient de Kandidaat voor het verlaten van de Toetslocatie alle gebruikte en beschreven stukken bij de Surveillant in te leveren.
 4. Indien de Kandidaat zich niet houdt aan hetgeen in de voorgaande leden is beschreven zal de Kandidaat evenals de eventuele medepleger(s) worden gesanctioneerd. Hierbij kan gedacht worden aan (niet limitatief ):
  1. Uitsluiting van deelname aan het Examen;
  2. De ingeleverde stukken zullen niet worden beoordeeld respectievelijk zal er ook geen uitslag worden verstrekt;
  3. Indien al een beoordeling en/of certificaat is verstrekt, zal één en ander ongeldig kunnen worden verklaard.
 5. Ingeval er Fraude is geconstateerd, is het voor de Kandidaat niet mogelijk om Examengelden gerestitueerd te krijgen. Indien de Kandidaat zich opnieuw voor een Examen aanmeldt, dienen er opnieuw Examengelden betaald te worden.

Artikel 11. Onregelmatigheden

 1. Onder onregelmatigheden wordt verstaan al hetgeen niet onder de noemer Fraude valt. Hierbij kan gedacht worden aan (niet limitatief):
  1. Het onwel worden van de Kandidaat;
  2. Het niet of te laat arriveren van de Kandidaat op de Toetslocatie.
 2. Indien een Surveillant onregelmatigheden constateert, dient dit opgenomen te worden in een VOV, welke aan het CDFD en/of HE verstrekt dient te worden.
 3. Er zal door HE per situatie worden bepaald wat de impact van de onregelmatigheid is en of deze aan de Kandidaat zelf is te wijten. Als de Kandidaat niets te verwijten valt, zal de Kandidaat het examen kosteloos, op een nader te bepalen tijdstip, mogen inhalen.
 4. In afwijking van het voorgaande zal er, indien er naar het inzicht van HE toch een zekere verwijtbaarheid  aan de Kandidaat toekomt, gezocht worden naar een redelijke uitkomst.
 5. In afwijking van artikel 11 lid 3 en lid 4 heeft HE geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de eventuele beslissing van het CDFD.

Artikel 12. (bijstellen) Examenuitslag

 1. Om te slagen voor een examen dient de Kandidaat te voldoen aan de vastgestelde Cesuur door het CDFD/DUO. Deze Cesuur is normaliter gesteld op 5,5.
 2. DUO geeft binnen 48 uur (zegge: achtenveertig uur) de examenuitslag. Dat gebeurt op het door de Kandidaat aan HE opgegeven e-mailadres; het wijzigen van dit e-mailadres is niet mogelijk. Indien een Kandidaat opnieuw Examen wenst te doen, kan de eerstvolgende dag opnieuw examen worden gedaan (indien er nog examenplaatsen beschikbaar zijn); de definitieve uitslag hoeft niet te worden afgewacht.
 3. Indien gewenst kan de Kandidaat zijn of haar uitslag direct na het afleggen van een Examen krijgen. De Kandidaat dient hiervoor te wachten tot de overige Kandidaten die zich in dezelfde toetsgroep bevinden het Examen hebben afgesloten.
 1. Het Wft-Adviseursdiploma of Wft-modulecertificaat krijgt de Kandidaat binnen zes tot acht weken na het examen toegezonden door HE. Er kan bij de verzending sprake zijn van vertraging, hierin is HE afhankelijk van DUO.
 2. Onderzoek naar een vraag kan leiden tot aanpassing van de vraag of verwijdering van de vraag uit de examenbank. Dit zal niet leiden tot bijstelling van de score bij Kandidaten. Daarom is in de bepaling  van de cesuur meegewogen dat een klein percentage van de Kandidaten een verkeerde uitslag kan krijgen en is hiervoor een compensatie ingebouwd.
 3. Onder de volgende voorwaarden kan DUO binnen acht weken de uitslag bijstellen van ‘gezakt’ naar ‘geslaagd’:
  1. Er was tijdens het Examen sprake van een fout en/of storing van de applicatie (Centrale Examenbank), waardoor de kandidaat een deel van de vragen niet heeft kunnen beantwoorden. Met fouten en/of storingen die te wijten zijn aan de examenafnamelocaties wordt geen rekening gehouden. Hiervoor zijn de exameninstituten verantwoordelijk;
  2. De fout en/of storing is tijdens het Examen gemeld bij de surveillant;
  3. De surveillant kon de fout en/of storing niet tijdens het Examen oplossen, ook niet
   na overleg met DUO;
  4. De surveillant heeft de fout en/of storing vastgelegd in de VOV;
  5. Indien door toedoen van DUO de technisch niet te beantwoorden vraag/vragen in de score buiten beschouwing wordt/worden gelaten, blijft het Examen representatief ten opzichte van de Toetsmatrijs;
  6. De examenuitslag kan van gezakt naar geslaagd wijzigen als deze opnieuw wordt berekend over de resterende examenvragen. Als deze kans er niet is, wordt er geen technisch onderzoek verricht.
 4. Onderzoek is ook aan de orde als melding is gemaakt van mogelijke Fraude. Indien geconstateerd wordt dat een Kandidaat zich aan Fraude heeft schuldig gemaakt, kan worden besloten  om de uitslag van het Examen ongeldig te verklaren.
 5. De examencommissie van het CDFD kan concluderen dat een Examen niet representatief is ten opzichte van de Toetsmatrijs. Dit is het geval wanneer onverhoopt een substantieel aantal vragen niet kan worden  beantwoord in een Examen, of een substantieel aantal vragen moet (ongeacht de reden) worden verwijderd uit het Examen. Het Examen wordt dan ongeldig verklaard, met als gevolg dat de Kandidaat het Examen opnieuw moet afleggen.

Artikel 13. Certificaten en/of Diploma’s

 1. Het certificaat of Diploma wordt ondertekend door HE.
 2. Diploma’s en/of certificaten van overige Examens, afgenomen door HE, worden uiterlijk een halfjaar na het behalen van een voldoende aan de Kandidaat toegestuurd.
 3. Indien de Kandidaat het niet eens is met het behaalde resultaat dan wel de vastgestelde Cesuur kan de Kandidaat hiertegen Bezwaar maken bij het CDFD.
 4. Indien er sprake is van Fraude (of onregelmatigheden) en het een resultaat reeds aan de Kandidaat is medegedeeld, heeft  HE het  recht  het meegedeelde resultaat alsnog te herzien.

Artikel 14. Bewaartermijn examens en examenresultaten

 1. DUO bewaart het  digitale examen van de  Kandidaat en de daaraan  toegekende scores tot  minimaal zeven  jaar na afloop van het  examen. De uitslagen worden 50 jaar (zegge: vijftig jaar) bewaard.
 2. DUO neemt de persoonsgegevens van de Kandidaat, welke zijn verstrekt aan HE, als bedoeld in artikel 3, op in haar informatiesysteem inzake beroepskwalificaties. Het informatiesysteem heeft tot doel aan erkende exameninstituten en de minister van Financiën gegevens te verstrekken ten behoeve van de uitvoering van de in de Wft gestelde regels. Daarnaast
  heeft het informatiesysteem tot doel gegevens te verstrekken aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het toezicht.

Artikel 15. Inzien examens

 1. HE geeft de examenvragen en/of antwoorden niet vrij.
 2. Gezakte kandidaten met een examenuitslag van minimaal een 4 (zegge: vier), kunnen de Examens inzien op een locatie van DUO. Een verzoek daartoe moet de Kandidaat bij DUO per e-mail indienen, binnen twee weken na ontvangst van de definitieve uitslag van het Examen. Dit kan via het mailadres wft@duo.nl.
 3. DUO verstuurt ter bevestiging van de afspraak een bericht aan de Kandidaat. Kandidaten krijgen tijdens de afspraak op een DUO-locatie 20 minuten (zegge: twintig minuten) de gelegenheid om, onder toezicht, de fout beantwoorde vragen  in te zien. Een dergelijke inzage kan per module maximaal één keer per zes maanden plaatsvinden om het risico op bekend worden van examenvragen in de markt zo laag mogelijk te houden en om te voorkomen dat de wachttijd voor andere kandidaten die inzage wensen oploopt.
 4. De DUO-locaties voor inzage zijn:
  • Eindhoven
   18 septemberplein 24
   5611 AL Eindhoven
  • Rijswijk
   Polakweg 10-11
   2288 GG Rijswijk
  • Zwolle
   Hanzelaan 182
   8017 JJ Zwolle
 5. Bij de inzage gelden de volgende regels voor de Kandidaat:
  • Tonen van een geldig Legitimatiebewijs;
  • Eigen spullen ter bewaring in een kluiskast deponeren;
  • Vragen of antwoorden mogen niet worden overgeschreven en tevens mogen er geen aantekeningen worden gemaakt.
  • Bij de inzage wordt op verzoek een rekenmachine verstrekt: dat kan eventueel een digitale machine op het scherm zijn die wordt opgeroepen door de surveillant.

Artikel 16. Algemene Klachten en bezwaren

 1. Klachten met betrekking tot HE, welke geen betrekking hebben op examenvragen of examenuitslagen, kunnen per e-mail toegestuurd worden aan examens@hoffelijk.nl. Daarnaast is het ook mogelijk om een brief te sturen aan HE: Postbus 50512, 3007 JA Rotterdam.
 2. Klachten en vragen omtrent de omstandigheden tijdens de examenafname (en daarvoor en erna) kan de Kandidaat indienen bij HE.
 3. Klachten en Bezwaren zullen uiterlijk binnen drie weken door HE worden afgehandeld.
 4. Na het versturen van een Klacht, ontvangt de Indiener een bevestiging. Indien de behandeling van een Klacht langer duurt dan de vastgestelde termijn van drie weken, zal de Indiener van de Klacht hiervan, binnen deze termijn, op de hoogte worden gebracht. Hierbij zal tevens de reden van het uitstel worden toegelicht.
 5. Klachten worden voor een termijn van één jaar bewaard, te rekenen vanaf de dag waarop de Klacht is ingediend.
 6. In aanvulling op bovenstaande kan ook de klachtenprocedure zoals vermeldt op Website gevolgd worden.

Artikel 17. Klachten omtrent het examen

 1. Kandidaten kunnen na afloop van hun Examen, als zij menen dat het Examen niet ordentelijk verliep, dit melden aan de Surveillant. Die neemt de melding op in de VOV.
 2. Meldingen over mogelijke onvolkomenheden in de werking van de examenapplicatie of in bepaalde examenvragen doet de Kandidaat na afloop van het Examen aan de Surveillant/de examenleider. Die neemt de melding op in de VOV, bij voorkeur onder vermelding van vraagnummer en examennummer. Deze VOV’s worden gerapporteerd aan DUO. Meldingen over een mogelijke storing of fout in de examenapplicatie worden geanalyseerd door DUO. Meldingen over de kwaliteit van bepaalde examenvragen geeft DUO door aan het CDFD dat, als onderdeel van het proces van kwaliteitsborging, een analyse uitvoert. Een Kandidaat ontvangt geen individuele, inhoudelijke reactie op zijn melding aan de Surveillant.
 3. Klachten welke betrekking hebben op de examenvragen, kunnen aan het CDFD toegestuurd worden. De Klacht kan verzonden worden naar:CDFD, Postbus 556, 2501 CN Den Haag
 4. De klager ontvangt binnen een week nadat de Klacht is ingediend een bevestiging van ontvangst. De Klacht dient deugdelijk te zijn gemotiveerd, bevat bij voorkeur een tip ter verbetering, is voorzien van ten minste naam, adres en woonplaats en is ondertekend.
 5. Het CDFD doet binnen vier weken nadat de Klacht is ingediend schriftelijk uitspraak over de Klacht. De voornoemde termijn kan ten hoogste één keer worden verlengd met vier weken. Het CDFD kan de klager om een nadere toelichting verzoeken (mondeling of schriftelijk).
 6. Klachten tegen de uitslag van de Examens, de vaststelling van de opgaven, of de beoordelingsnormen zijn niet mogelijk. Volgens artikel 8:4 derde lid, aanhef en onder b van de Awb kan geen beroep bij de rechter worden ingesteld tegen een dergelijk besluit. Omdat de beroepsmogelijkheid is uitgesloten, bestaat krachtens artikel 7:1 Awb geen recht om Bezwaar tegen de uitslag in te dienen.

Artikel 18. Beperking aansprakelijkheid van de Staat

 1. De Nederlandse Staat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:
  1. Storingen in de IT-infrastructuur van een exameninstituut waarmee examens via de Applicatie (Centrale Examenbank) worden afgenomen. Onder IT-infrastructuur wordt verstaan de verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport van analoge en digitale gegevens (data). Hieronder vallen alle fysieke en technische middelen die het (foto)elektrische signaal (als gegevensdrager), verplaatsen, verdelen en routeren;
  2. Storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Applicatie wordt verkregen.
 2. De Applicatie (Centrale Examenbank) is niet gegarandeerd vrij van fouten of storingen;
  1. Indien een exameninstituut bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) schriftelijk aantoont dat vanwege een storing of fout in de Applicatie, bepaalde examenafnamen niet  konden starten of definitief moesten worden gestaakt, en het informatiesysteem inzake beroepskwalificaties (bedoeld  in artikel 4:9a eerste lid van de Wft) deze fout of storing bevestigt, zal DUO per getroffen examen een normbedrag van twee maal het geldende legestarief verrekenen met de door het desbetreffende exameninstituut verschuldigde leges voor het gebruik van de Applicatie. Genoemd normbedrag stelt het exameninstituut in staat de gedupeerde examinandi opnieuw een examenafname aan te bieden;
  2. Indien het CDFD een examen ongeldig verklaart, omdat het niet meer representatief is ten opzichte van de Toetsmatrijs en de oorzaak daarvan te wijten is aan DUO of CDFD, zal DUO per getroffen examen een normbedrag van twee maal het geldende legestarief verrekenen met de door het desbetreffende exameninstituut verschuldigde leges voor het gebruik van de Applicatie. Genoemd normbedrag stelt het exameninstituut in staat de gedupeerde examinandi opnieuw een examenafname aan te bieden.
 3. In geen geval zal de Staat aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door gebruik of toegang tot de Applicatie, met inbegrip van – doch niet uitsluitend  – schade als gevolg van onjuiste gegevens in de Centrale Examenbank alsmede gederfde winst, al dan niet vanuit het oogpunt van de partijen, hetzij op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins.

Artikel 19. Auteursrecht en geheimhoudingsplicht

 1. Het auteursrecht op de examenvragen is voorbehouden door de Staat der Nederlanden. Exameninstituten en Kandidaten dienen de examenvragen geheim te houden en niet aan te wenden voor eigen gebruik of tot eigen voordeel. Kopiëren, verspreiden, publiceren of het op welke wijze dan ook openbaar maken van examenvragen en andere examendocumenten is uitdrukkelijk verboden. Kandidaten stemmen door het Examen te starten in met de verklaring dat zij de geheimhoudingsplicht aanvaarden en dat zij er van op de hoogte zijn dat het auteursrecht is voorbehouden door de Staat der Nederlanden.
 1. Om aanspraak te kunnen maken op de Slagingsgarantieregeling voor de e-Leerlijn, voldoet de Deelnemer aan de volgende voorwaarden:
  1. De Deelnemer heeft de volledige e-Leerlijn gevolgd bij HF.
  2. De Deelnemer heeft alle toetsen binnen de e-Leerlijn voldoende serieus gemaakt. De invulling van de kwalificatie ‘voldoende serieus gemaakt’ zal naar redelijkheid en billijkheid worden bepaald door een medewerker van HF aan de hand van de volgende criteria:
   1. De resultaten van de hoofdstuktoetsen in de e-Leerlijn dienen te voldoen aan de cesuur van 80 (zegge: tachtig) procent.
   2. De Deelnemer dient de gehele e-Leerlijn binnen een redelijke tijdspanne (maximaal vier maanden) te volgen. Deze termijn wordt gerekend vanaf het moment dat de Deelnemer de eerste oefening Professioneel gedrag in de e-Leerlijn heeft afgerond;
   3. De Deelnemer heeft een voldoende behaald voor het Examen e-Leerlijn binnen de e-Leerlijn. Met de terminologie ‘voldoende’ zal worden aangesloten bij de cesuur van 68 (zegge: achtenzestig) procent, als gehanteerd door het CDFD.
  3. De kosten voor de volledige e-Leerlijn gevolgd bij HF zijn door de Deelnemer (of zijn werkgever) tijdig aan HF voldaan. Hierbij zal worden aangesloten bij de in de factuur gestelde datum.
  4. De eerste examenpoging van de Deelnemer voor het landelijke Wft-examen is gedaan in de eerste twee weken volgend op het voldoende afronden van het Examen e-Leerlijn binnen de e-Leerlijn gevolgd bij HF.
 2. Per niet-behaalde hoofdstuktoets krijgt de Deelnemer per hoofdstuk één herkansingsmogelijkheid om alsnog in aanmerking te komen voor de Slagingsgarantieregeling. De criteria genoemd onder lid 1 zijn onverkort van toepassing.
 3. Per niet-behaald Examen e-Leerlijn krijgt de Deelnemer één herkansingsmogelijkheid om alsnog in aanmerking te komen voor de Slagingsgarantieregeling. De criteria genoemd onder lid 1 zijn onverkort van toepassing.
 4. HF biedt de Deelnemer, na het doorlopen van de volledige e-Leerlijn gevolgd bij HF, enkel een herexamen voor het landelijke Wft-examen aan, indien de Deelnemer geen voldoende heeft behaald voor het eerste afgelegde landelijke Wft-examen. De criteria genoemd onder lid 1 zijn onverkort van toepassing.
 5. Het herexamen voor het landelijke Wft-examen dient plaats te vinden binnen de twee weken volgend op het niet behalen van het eerste landelijke Wft-examen of elk daaropvolgend landelijke Wft-examen.
 6. In afwijking van lid 1 sub e en lid 5 geldt dat van de tweewekenregel kan worden afgeweken, indien de volgende omstandigheden zich voor doen:
  1. Er zijn geen examenmogelijkheden bij Hoffelijk Examens N.V. in de in lid 5 genoemde periode van twee weken en/of binnen een straal van 100 (zegge: honderd) kilometer van de woon- of werkplaats van de Deelnemer;
  2. Er is sprake van overmacht vanuit HF zoals beschreven is in Artikel 21 van de Algemene Voorwaarden van Hoffelijk Financieel N.V.
   De Deelnemer dient vervolgens Wft-examen af te leggen op de eerstvolgende dag dat er wel een examenmogelijkheid bij Hoffelijk Examens N.V. is, in een straal van minder dan 100 (zegge: honderd) kilometer van de woon- of werkplaats van de Deelnemer.
 1. In afwijking van lid 1 sub d en lid 5 geldt dat van de tweewekenregel kan worden afgeweken indien de Deelnemer door overmacht niet binnen twee weken een examen kan maken. Met voornoemde overmacht wordt bedoeld een geval van overlijden, ziekte, buitenproportionele vervoersproblemen of andere reden waar voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst geen rekening mee kon worden gehouden.
 2. Bij overschrijding van de termijn van twee weken bij het maken of herkansen van het landelijke Wft-examen, zal de Deelnemer tussentijds (een) extra toets(en) met voldoende resultaat af dienen te leggen. Deze toets(en) dient (dienen) gemaakt te worden binnen één week voor de examendatum van het landelijke Wft-examen. Bij niet nakomen van deze eis vervalt de Slagingsgarantie. De criteria genoemd onder lid 1 sub b zijn onverkort van toepassing.
 3. De Deelnemer en een medewerker van HF boeken, eventueel in overleg, het landelijke Wft-examen. Indien een herkansing van dit landelijke Wft-examen nodig is, wordt ook die herkansing samen met een medewerker van HF geboekt.
 4. Wanneer een landelijk Wft-examen niet via HF wordt geboekt, vervalt de Slagingsgarantie.
 5. Indien er, om welke reden dan ook, sprake is van aantoonbare fraude of onrechtmatigheid, staat het HF vrij de Deelnemer de Slagingsgarantie te ontzeggen.
 6. Indien de Deelnemer verschillende e-Leerlijnen volgt via HF, geldt voor elke afzonderlijke e-Leerlijn een specifiek aan die e-Leerlijn gebonden Slagingsgarantie.
 7. De Slagingsgarantie die HF uitgeeft, is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.