Disclaimer

Met de benaming Hoffelijk wordt gedoeld op alle gelieerde werkmaatschappijen binnen de Hoffelijk Groep, te weten:

 • Hoffelijk Beroepsopleidingen N.V.;
 • Hoffelijk Examens N.V.;
 • Hoffelijk Financieel N.V.;
 • Hoffelijk Financiële Zorg N.V.;
 • Hoffelijk Interim – Finance N.V.;
 • Hoffelijk Juridisch N.V.;
 • Hoffelijk Kwaliteit N.V.;
 • Hoffelijk Support N.V.

Hierbij wijzen wij je expliciet op het feit dat Hoffelijk N.V., Hoffelijk Interim N.V. en Hoffelijk Opleidingen N.V. als juridische entiteiten geen communicatie verrichten, alsmede geen juridische relaties aangaan en daardoor nimmer juridisch zijn gebonden aan de activiteiten van de werkmaatschappijen.

 1. Hoffelijk heeft de website met grote zorgvuldigheid samengesteld en doet alles wat in haar vermogen ligt om de website zo volledig, actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is;
 2. Voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden kan Hoffelijk dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kan aan de inhoud en informatie op de website enig recht worden ontleend door de afnemer daarvan;
 3. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Hoffelijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze wijzigingen;
 4. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
 5. Hoffelijk garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren;
 6. Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie van Hoffelijk en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website;
 7. Het vermenigvuldigen, verspreiden, overdragen, kopiëren, bewerken of op enigerlei wijze openbaar maken van de informatie op deze website in wat voor vorm dan ook door de afnemer daarvan is niet toegestaan, tenzij daarvoor uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is verleend door Hoffelijk;
 8. Mocht je problemen ondervinden op/met onze website, laat ons dit dan weten door een mail te sturen naar info@hoffelijk.nl of te bellen naar 010 – 760 11 00;
 9. Deze website bevat links naar websites van derden. Hoffelijk is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor schade ontstaan door de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op deze websites is door Hoffelijk niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
 10. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Hoffelijk.

Alle rechten voorbehouden © 2022

Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van Hoffelijk zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Met de benaming Hoffelijk wordt gedoeld op alle gelieerde werkmaatschappijen binnen de Hoffelijk Groep, te weten:

 • Hoffelijk Beroepsopleidingen N.V.;
 • Hoffelijk Examens N.V.;
 • Hoffelijk Financieel N.V.;
 • Hoffelijk Financiële Zorg N.V.;
 • Hoffelijk Interim – Finance N.V.;
 • Hoffelijk Juridisch N.V.;
 • Hoffelijk Kwaliteit N.V.;
 • Hoffelijk Support N.V.

Hierbij wijzen wij je expliciet op het feit dat Hoffelijk N.V., Hoffelijk Interim N.V. en Hoffelijk Opleidingen N.V. als juridische entiteiten geen communicatie verrichten, alsmede geen juridische relaties aangaan en daardoor nimmer juridisch zijn gebonden aan de activiteiten van de werkmaatschappijen.

Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid, dan wel het niet tijdig overkomen van de hierin verstrekte informatie, kan Hoffelijk geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) van dit bericht. Indien je niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Hoffelijk je dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en de afzender te informeren. Daarnaast wijst Hoffelijk je op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

Alle rechten voorbehouden © 2022